Regionale kantoren Activiteiten Contact
 
 
Het HNP
De twaalf Nederlandse provincies en het Interprovinciaal Overleg (IPO) stichtten in 2000 het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) in Brussel. Voor een stevige en effectieve positionering en vertegenwoordiging in Brussel is het van cruciaal belang om samen te werken en om zo proactief mogelijk te handelen. Het HNP vervult als vooruitgeschoven post een signalerende functie en is een platform voor de gezamenlijke belangenbehartiging van de provincies en het IPO in Brussel.
De provincies
De provincies vormen het middenbestuur tussen de nationale overheid en de gemeenten. De leden van Provinciale Staten (PS) worden elke vier jaar rechtstreeks gekozen door de inwoners van hun provincies. Het dagelijks bestuur van de provincie, het college van Gedeputeerde Staten (GS), wordt gekozen door PS. Voorzitter van PS en GS is de Commissaris van de Koning, voor zes jaar benoemd door de Kroon. Provincies moeten voldoen aan de wet- en regelgeving die zijn oorsprong vindt in Brussel en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van veel Europese regels en beleid. Zo hebben provincies te maken met Europese milieunormen, in bijvoorbeeld de richtlijn voor luchtkwaliteit en de kaderrichtlijn water. Daarnaast moeten provincies zich houden aan de Europese regels voor aanbesteding en staatssteun. Het is belangrijk om bij de ontwikkeling van provinciaal beleid rekening te houden met Europese wet- en regelgeving en beleidskaders. Het Huis van de Nederlandse Provincies zet zich in om zo vroeg mogelijk input te leveren in Brussel.
De regionale kantoren
De provincies hebben zich in het HNP georganiseerd in vier landsdelige bureaus: Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Oost-Nederland, Regio Randstad en Zuid-Nederland. Voor verschillende inhoudelijke dossiers zijn teams samengesteld waarin elk landsdeel wordt vertegenwoordigd. Het Huis van de Nederlandse Provincies wordt bestuurd door dertien provinciale bestuurders: één bestuurder per provincie en de HNP-voorzitter namens het IPO.
Meer informatie


HNP-bestuur


Regionale kantoren


IPO

NL EN