Circulaire economie – Huis Nederlandse Provincies

Circulaire economie

De Nederlandse provincies willen een integrale strategie voor de circulaire economie. De focus ligt niet alleen op recycling en afvalverwerking, maar op de gehele waardeketen.

Voorstel Europese Commissie

Op 2 december 2015 heeft de Europese Commissie een nieuw voorstel voor het pakket circulaire economie gepresenteerd. Met het pakket wil de Europese Commissie maatregelen introduceren om consumenten en bedrijven zuiniger te laten omspringen met grondstoffen, meer te recyclen en minder weg te gooien.

Voorstel aangepast

Een eerder wetgevingsvoorstel op het gebied van afval heeft de Commissie in december 2014 ingetrokken. Eerste Vicevoorzitter Timmermans beloofde om in 2015 met een ambitieuzer voorstel te komen. Tijdens de presentatie van het nieuwe voorstel op 2 december 2015 liet Timmermans weten dat er nu een plan is met ondersteunende maatregelen voor de gehele productcyclus. Het Comité van de Regio’s, NGO’s, journalisten en Europarlementariërs hebben echter hun onvrede over het nieuwe voorstel geuit. De kritiek is dat het pakket minder ambitieus is dan het vorige voorstel, vanwege het ontbreken van bindende doelstellingen.

Rijksoverheid

In het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’ zijn vijf prioritaire thema’s benoemd waar versnelling op gebied van circulaire economie vooral gerealiseerd moet worden:

  • biomassa en voedsel;
  • kunststoffen;
  • maakindustrie;
  • bouw;
  • consumptiegoederen.

Op elk thema wordt in 2017 een transitieagenda opgesteld. Na totstandkoming van deze agenda’s bepalen alle ondertekenaars van het akkoord of en hoe zij deelnemen aan de uitvoering.

Contactpersoon HNP

Jacqueline Spuijbroek