Biodiversiteit – Huis Nederlandse Provincies

Biodiversiteit

De variatie aan ecosystemen, soorten en genen — biodiversiteit – voorziet onze samenleving van essentiële ecosysteemdiensten zoals gewasbestuiving, zoet water en voedsel. De EU heeft aan het begin van de jaren 2000 de noodklok geluid: de soortendiversiteit was afgenomen met 25% en ecosystemen waren ontregeld. In 2011 is de “Europese biodiversiteitsstrategie 2020” aangenomen ter bescherming en verbetering van de biodiversiteit in Europa voor het komende decennium.

De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn (VHR) vormen de ruggengraat van het biodiversiteitsbeleid van de EU. Dit heeft onder meer geleid tot de oprichting van Natura 2000: een netwerk van beschermde gebieden dat meer dan 750.000 km2 beslaat.

Evaluatie

In 2015 is een evaluatie en fitnesscheck van de Vogel- en Habitatrichtlijn uitgevoerd door de Europese Commissie. Op 7 december 2016 presenteerde de Commissie haar conclusies. De belangrijkste boodschap hierbij is dat de Europese vogel- en habitatrichtlijnen (VHR) onveranderd van kracht blijven. Beide richtlijnen vormen de basis van het Natura 2000 beleid. De uitvoering en implementatie van de natuurwetgeving moet daarentegen wel verbeteren. De Europese Commissie stelt daarom op korte termijn een actieplan op voor betere toepassing van de VHR.

Het Rijk en de Nederlandse provincies onderschrijven het belang van de doelstellingen van het Europese natuurbeleid en willen de fitness check en de tussentijdse evaluatie van de biodiversiteitsstrategie aangrijpen om de uitvoerbaarheid van Europees natuurbeleid te vergroten. Dit om meer en sneller voortgang te kunnen maken met de versterking van de natuur.

Visie provincies

De Rijksoverheid en de provincies hebben afgesproken dat zij zo veel mogelijk samenwerken.
Het HNP focust in de lobby voor biodiversiteit op:

  • krachtig en flexibel EU-beleid: zodat wij meer en sneller vooruitgang boeken met de realisatie van de EU-doelen;
  • wij willen beleid dat het accent legt op ontwikkelingsmogelijkheden van soorten en op regionaal maatwerk en minder op instandhouding van specifieke soorten en habitats.

Contactpersoon HNP

Vivian Stribos