Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) – Huis Nederlandse Provincies

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Het GLB omschrijft de wetgeving voor de Europese land- en tuinbouw. Voorschriften voor handel, voedselveiligheid, gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en geneesmiddelen, etikettering, milieu, water, energie en meer zijn op EU-niveau vastgelegd. Deze wetgeving is van invloed op de ondernemer en op de regionale economie. Daarnaast gaat het GLB over financiering van de primaire landbouw.

Het huidige GLB bestaat uit twee pijlers, die beide relevant zijn voor de provincies.

Pijler 1 gaat over de financiering die rechtstreeks terecht komt bij de bedrijven; individueel, of georganiseerd in producentenorganisatie, corporaties en collectieven. De Nederlandse Provincies en het Rijk dragen hier niet aan bij.

Pijler 2 gaat over de financiering van de maatregelen voor plattelandsontwikkeling. Hier dragen zowel overheden als bedrijfsleven aan bij. Een gemiddelde Nederlandse provincie ontvangt zo’n 70 miljoen aan GLB-middelen per jaar, dit is circa 15% minder dan in de voorgaande periode, maar een substantieel bedrag – het hoogste bedrag van alle EU-fondsen.

De provincies en het GLB

De Nederlandse provincies zijn een overheidsniveau met beleidsvormende, randvoorwaarden scheppende en uitvoerende taken op het gebied van landbouw, regionale economie, voedselvoorziening en plattelandsontwikkeling inclusief omgevingsbeleid. Provincies maken zich sterk voor de belangen van hun inwoners, die soms burgers zijn, dan weer consumenten, werknemers of recreanten.

Provincies hebben een opvatting over het landbouwbeleid van de toekomst en vertalen dit in activiteiten, regelgeving en instrumenten. Dit doen zij in onderling overleg maar ook in overleg met het Rijk en de belangrijkste stakeholders van het platteland. Provincies hebben in de periode van 2000 tot heden door inzet van eigen middelen, waaronder cofinanciering van de tweede pijler van het GLB, honderden miljoenen geïnvesteerd in de plattelandseconomie en omgevingskwaliteit.

Vooruitblik

In het voorjaar van 2017 heeft de Europese Commissie standpunten en meningen van uiteenlopende Europese belanghebbenden via een openbare consultatie verzameld. Deze resultaten hiervan zijn op 7 juli 2017 gepresenteerd tijdens de conferentie CAP: have your say in Brussel. Meer informatie daarover leest u in ons nieuwsbericht. Op basis van deze consultatie komt de Europese Commissie naar verwachting aan het einde van dit jaar met een mededeling over de vereenvoudiging en modernisering van het GLB. Dit is een voorloper op wetsvoorstellen, deze zijn te verwachten in 2018.

Contactpersonen HNP

Tytsy Willemsma

Meer informatie

Position Paper het toekomstig Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
Toelichting Position Paper GLB
Resultaten onderzoek synergie EFRO en POP