Provinciale suggesties voor betere EU-regelgeving overgenomen door REFIT

 In Geen onderdeel van een categorie

De aanbevelingen die het REFIT platform op 28 juni jl. heeft aangenomen zijn gepubliceerd. Het REFIT platform heeft 16 adviezen aan de Europese Commissie over mogelijkheden en kansen voor betere Europese regelgeving geformuleerd. Twee van de knelpunten die in de publicatie ‘Nederlandse provincies voor betere EU-regelgeving’ worden toegelicht, zijn door het platform overgenomen.

Hoe is het advies tot stand gekomen?

Sinds januari 2016 is het REFIT Platform in verschillende samenstellingen bijeengekomen om reeds voorgedragen suggesties voor verbetering van Europese regelgeving in te schatten op haalbaarheid en aan te vullen met ondersteunende argumenten en concrete voorbeelden. In de vergadering van 27 en 28 juni 2016 heeft het Platform uit de geselecteerde verbetersuggesties een afweging gemaakt over de wenselijkheid en haalbaarheid hiervan. Uiteindelijk is er een gezamenlijke opinie opgesteld.

Om welke adviezen gaat het precies?

Het REFIT platform heeft 16 adviezen op verschillende thema’s uitgebracht. Deze eerste adviezen zijn gebaseerd op suggesties aangeleverd door Europese koepelorganisaties en partijen uit Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Zweden en Nederland. De thema’s lopen uiteen van concurrentie en interne markt tot milieu, gezondheid en voedselveiligheid. Een overzicht en de toelichten van alle adviezen zijn hier te vinden.

Nederlandse standpunten

De Nederlandse provinciale suggesties, zoals door het IPO en HNP opgesteld, zijn eind vorig jaar ingediend bij het REFIT platform. In de eerste reeks adviezen heeft het REFIT platform de volgende twee knelpunten overgenomen:

  • staatssteunregels bij aanleg van breedbandinfrastructuur;
  • verkokerde regelgeving, noodzaak tot het harmoniseren van definities.

Breedband

Met betrekking tot het eerste knelpunt adviseert het REFIT platform om een expert groep in te stellen. Deze heeft als doel de informatie over de toepassing van staatssteun regels op breedband infrastructuur te verbeteren. De expert groep binnen REFIT moet bestaan uit personen die direct betrokken zijn bij de toepassing van EU staatssteunregels op breedband in de dagelijkse praktijk, zoals MKB en kennisinstellingen. De tweede aanbeveling van REFIT bij dit knelpunt is de introductie van een lichte toets, overeenkomstig de toets die nu binnen EFSI geldt.

Verkokerde regelgeving

Het REFIT platform stelt in zijn opinie dat de aanpak van dit knelpunt van verkokerde regelgeving een prioriteit moet zijn voor de Commissie. Met het oog op veranderingen in o.a. cohesiebeleid is het van groot belang dat er op korte termijn rechtszekerheid wordt geboden. Harmonisatie en coördinatie tussen Europese fondsen en staatssteun controle procedures is noodzakelijk om administratieve lasten te verminderen en de efficiëntie van financiering te verhogen. Rechtszekerheid is tevens vereist om private investeringen te stimuleren.

REFIT raadt de Commissie aan om de algemene groepsvrijstellingsverordening (AGVV) te herzien zodat definities overeenkomen, eventuele nieuwe categorieën worden toegevoegd, de regelgeving omtrent financiële instrumenten wordt verhelderd en de regelgeving van staatssteun voor infrastructuur wordt versimpeld. REFIT benadrukt dat de aanbeveling vooral niet moet worden gezien als een roep om volledige herziening van EU staatssteun wetgeving, maar als een oproep om de coördinatie tussen verschillende DG’s van de Europese Commissie te verbeteren.

Wat wordt er met de Opinie van het REFIT Platform gedaan?

De Europese Commissie zal de opinie formeel meenemen in de totstandkoming van het Commissie werkprogramma 2017. Indien de Europese Commissie aspecten van de Platform opinie niet meeneemt, dan zal de Commissie dit toelichten aan het Platform. De opinie van het REFIT Platform maakt geen deel uit van het Europese wetgevingsproces en is daarom enkel een advies aan de Commissie. Echter, gezien de waarde die de Commissie Juncker hecht aan betere regelgeving zal de Commissie het advies waarschijnlijk geïnteresseerd tot zich nemen.

Bronnen:

Meer informatie:

  • REFIT platform, Europese Commissie
  • AGVV, Europa decentraal
  • Nederlandse provincies voor betere EU regelgeving
Recent Posts