Mobiliteit

Mobiliteit

Op 9 december 2020 is de Europese duurzame en slimme mobiliteitsstrategie gepubliceerd door de Europese Commissie. De duurzame en slimme mobiliteitsstrategie is een belangrijk onderdeel van de Europese Green Deal en heeft als doel om de uitstoot van broeikasgassen door transport in 2050 met 90% te verminderen en vormt het Europese kader voor het toekomstige Europese transport- en mobiliteitsbeleid. De voorstellen zetten in op het emissievrij maken van mobiliteit, een modal shift naar spoor en binnenvaart te realiseren, het gebruik van alternatieve brandstoffen te stimuleren en het optimaal benutten van nieuwe digitale technologieën voor slimme en veilige mobiliteit. De voorstellen hebben invloed op provinciaal beleid en regionale gebiedsontwikkeling. Het betreft o.a. het toepassen van digitale oplossingen om een meer geïntegreerde en duurzame mobiliteit op regionaal niveau te realiseren. Ook de herziening van de verordening van het Trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T) wordt in 2023 of 2024 afgerond en is van belang, omdat provincies onderdeel uitmaken van het kernnetwerk en/of het uitgebreid netwerk van TEN-T.

De bestuurlijke HNP-dossierhouder behartigt het gedefinieerde gezamenlijk belang. De bestuurlijke dossierhouder voor Mobiliteit is:

Erwin Hoogland (gedeputeerde, provincie Overijssel):

  • Lid IPO BAC Regionale Economie en Cultuur.
  • Plaatsvervangend lid IPO BAC Bereikbaarheid en Infrastructuur.
  • Plaatsvervangend lid in de ECON-commissie van het Europees Comité van de Regio’s.

Nieuws

Contact