Wat doet het HNP?

De provincies

De provincies vormen het middenbestuur tussen de nationale overheid en de gemeenten. De leden van Provinciale Staten (PS) worden elke vier jaar rechtstreeks gekozen door de inwoners van hun provincies. Het dagelijks bestuur van de provincie, het college van Gedeputeerde Staten (GS), wordt gekozen door PS. Voorzitter van PS en GS is de Commissaris van de Koning, voor zes jaar benoemd door de Kroon.

Provincies moeten voldoen aan de wet- en regelgeving die zijn oorsprong vindt in Brussel en zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en handhaving van veel Europese regels en beleid. Zo hebben provincies te maken met Europese milieunormen, in bijvoorbeeld de richtlijn voor luchtkwaliteit en de kaderrichtlijn water. Daarnaast moeten provincies zich houden aan de Europese regels voor aanbesteding en staatssteun. Het is belangrijk om bij de ontwikkeling van provinciaal beleid rekening te houden met Europese wet- en regelgeving en beleidskaders. Het Huis van de Nederlandse Provincies zet zich in om zo vroeg mogelijk input te leveren in Brussel.

Voor verschillende inhoudelijke dossiers zijn teams samengesteld waarin de provincies zijn vertegenwoordigd.

De doelstellingen van het HNP

Door samen op te trekken in Brussel streven de provincies naar het tot stand brengen van synergie op de volgende terreinen: belangenbehartiging, signalering, informatie en advisering. Het HNP heeft de volgende doelstellingen gedefinieerd:

 • Het verbeteren van de contacten van de Nederlandse provincies met de Europese instellingen, de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging (PV) bij de EU en andere regionale bureaus in Brussel;
 • Synergie tot stand brengen tussen de provincies om te komen tot een efficiënte vertegenwoordiging van de gezamenlijke belangen;
 • Het verstrekken van voldoende en tijdige informatie over het Europees beleid en de HNP-activiteiten;
 • Het bijdragen tot een betere kennis en bewustwording in de Nederlandse provincies van het Europees integratieproces;
 • Het verlenen van de faciliteiten voor het adequaat ontvangen van bezoekers.

Het HNP presenteert elk jaar een werkplan. Dit werkplan biedt het kader dat bepalend is voor de HNP-activiteiten in Brussel en is gebaseerd op het werkprogramma voor van de Europese Commissie (ECWP), evenals de provinciale coalitieprogramma’s en de daarop gebaseerde bestuurlijke provinciale agenda’s.

Het werkplan voor 2024 vindt u hier. In de bijlage van het werkplan worden de verschillende voorstellen uit het ECWP geanalyseerd vanwege de basis die ze vormen of de inbreng die ze leveren voor de HNP-dossiers.

Foto van het volledige HNP team

Het HNP-bestuur

Het Huis van de Nederlandse Provincies wordt bestuurd door dertien provinciale bestuurders: één bestuurder per provincie en de HNP-voorzitter namens het IPO.

 • Commissaris van de Koning Arthur Van Dijk (IPO), voorzitter
 • Gedeputeerde Ans Mol – van de Camp (Provincie Gelderland), vicevoorzitter
 • Gedeputeerde Wilfried Nielen (Provincie Zeeland), penningmeester
 • Gedeputeerde Elianne Demollin-Schneiders (Provincie Limburg)
 • Gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen (Provincie Noord-Brabant)
 • Gedeputeerde Mariëtte van Leeuwen (Provincie Zuid-Holland)
 • Gedeputeerde Esther Rommel (Provincie Noord-Holland)
 • Gedeputeerde Mirjam Sterk (Provincie Utrecht)
 • Gedeputeerde Jan Klopman (Provincie Flevoland)
 • Gedeputeerde Bram Schmaal (Provincie Groningen)
 • Gedeputeerde Egbert van Dijk (Provincie Drenthe)
 • Gedeputeerde Friso Douwstra (Provincie Fryslân)
 • Gedeputeerde Erwin Hoogland (Provincie Overijssel)

Meer informatie