Europees Comité van de Regio’s

Europees Comité van de Regio’s

Het Europees Comité van de Regio’s is het adviesorgaan waar lokale en regionale overheden hun stem laten horen in het besluitvormingsproces van de Europese Unie. Het Comité werd opgericht met het Verdrag van Maastricht (ondertekend in 1992) en hield in 1994 zijn eerste vergadering.

De Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad raadplegen het Comité van de Regio’s over nieuwe voorstellen op terreinen die raken aan lokaal en regionaal beleid. Zo bereidt het Comité adviezen voor op het gebied van milieu, economische en sociale cohesie, grensoverschrijdende samenwerking, (trans-Europees) transport, volksgezondheid, onderwijs en cultuur, werkgelegenheid en sociaal beleid. Daarnaast kan het Comité van de Regio’s ook op eigen initiatief adviezen uitbrengen.

In totaal bestaat het Comité van de Regio’s uit 329 lokale en regionale vertegenwoordigers, die voor een periode van vier jaar worden benoemd door de Raad. Nederland heeft twaalf leden en twaalf plaatsvervangers die zitting hebben in het Comité. De helft daarvan bestaat uit provinciale bestuurders, de andere helft wordt gevormd door gemeentelijke bestuurders.

Er zijn zes commissies in het Comité waar vertegenwoordigers lid van kunnen zijn. De commissies bereiden inhoudelijke adviezen voor:

 • CIVEX – Commissie Burgerschap, Governance, Institutionele en Externe Aangelegenheden
 • COTER – Commissie Territoriale Samenhang en EU-begroting
 • ECON – Commissie Economisch Beleid
 • ENVE – Commissie Milieu, Klimaatverandering en Energie
 • NAT – Commissie Natuurlijke Hulpbronnen
 • SEDEC – Commissie Sociaal Beleid, Onderwijs, Werkgelegenheid, Onderzoek en Cultuur

Provinciale bestuurders in het Europees Comité van de Regio’s

De provinciale HNP-bestuurders zijn benoemd als lid van het Europees Comité van de Regio’s. Zij nemen deel aan alle zes commissies in het Comité.

Leden:

 • Martijn van Gruijthuijsen (Provincie Noord-Brabant), ECON-commissie.
 • Arthur van Dijk (Provincie Noord-Holland), SEDEC-commissie.
 • Mariëtte van Leeuwen (Provincie Zuid-Holland), NAT-commissie.
 • Mirjam Sterk (Provincie Utrecht), ENVE-commissie.
 • Ans Mol (Provincie Gelderland), ENVE-commissie.
 • Friso Douwstra (Provincie Friesland), SEDEC-commissie.

Plaatsvervangende leden:

 • Jan Klopman (Provincie Flevoland), COTER-commissie.
 • Erwin Hoogland (Provincie Overijssel), ECON-commissie.
 • Egbert van Dijk (Provincie Drenthe), NAT-commissie.
 • Bram Schmaal (Provincie Groningen), CIVEX-commissie.
 • Wilfried Nielen (Provincie Zeeland), COTER-commissie.
 • Elianne Demollin-Schneiders (Provincie Limburg), CIVEX-commissie.