Dossiers

HNP-prioriteiten en aandachtsgebieden

De bestuurlijke agenda’s van de twaalf provincies en het IPO én de actuele Europese beleidsontwikkelingen zijn leidend voor de prioritering van de provincies voor wat betreft de gezamenlijke inzet.

Het aantal initiatieven, de onderwerpen, de complexiteit van het EU-beleidsproces en de EU-besluitvorming vragen om selectie en prioritering. Het HNP volgt nieuw EU-beleid dat raakt aan de kerntaken van de provincies. Het vertrekpunt voor de gemeenschappelijke inzet in Brussel zijn de provinciale coalitieprogramma’s.

HNP-prioritaire dossiers zijn dossiers met een duidelijk gezamenlijk belang met betrekking tot beleid en fondsen. Provincies hebben in de meeste gevallen een directe verantwoordelijkheid bij de uitvoering van dit Europese beleid en de Europese programma’s. Daarnaast zijn de prioritaire dossiers binnen het HNP en het IPO stevig georganiseerd en hebben elk een HNP-werkgroep, een HNP-ambtelijk dossierhouder en een HNP-bestuurlijk dossierhouder. Ook vindt er structureel afstemming plaats met het IPO.

Vanuit de inhoudelijke agenda wordt op specifieke onderwerpen synergie gerealiseerd en voortgezet met de betreffende partners in het HNP.

De prioritaire dossiers

De vier prioritaire dossiers sluiten aan op de kerntaken

  1. Klimaat & Energie
  2. Digitalisering
  3. Regionale economie
  4. Agrofood

Elk van de dossiers is gerelateerd aan de Green Deal en levert daaraan een bijdrage. Het is om die reden dat de Green Deal hier niet als eigenstandig dossier is benoemd, maar als een groene draad door deze dossiers loopt. Het HNP is scherp op het feit dat de EC voorstellen vallend onder de Green Deal in de uitwerking veel raakvlakken bevatten en niet los van elkaar kunnen worden gezien, de HNP-voorzitter heeft hierin een verbindende rol.

Klimaat & Energie

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft in haar ‘Staat van de Unie’ in september 2020 gezegd, dat de CO2-uitstoot in 2030 minimaal met 55% moet zijn gereduceerd t.o.v. 1990. Anders is het doel van klimaatneutraliteit in 2050 – netto geen CO2-uitstoot – niet haalbaar. Het jaar 2021 staat vooral in het teken van een heel pakket aan ombuigingen van bestaande EU-wetgeving en nieuwe voorstellen, nodig om de 55% reductie in 2030 te realiseren (Fit voor 55 pakket). Het gaat vooral om de voor provincies belangrijke richtlijnen inzake energie efficiëntie, hernieuwbare energie, alternatieve brandstoffen en energie efficiëntie gebouwen. Daarbij zullen we als HNP en IPO gezamenlijk optrekken en onze positie op de 55% CO2-reductiedoelstelling van de EC bepalen als leidraad voor onze inzet in Brussel. Ook over de in 2020 gepubliceerde EC voorstellen inzake de klimaatwet 2030, klimaatpact en klimaatadaptatie wordt in 2021 verder onderhandeld, met monitoring en opvolging vanuit het HNP. De Green Deal wordt daarin de blauwdruk voor de groene transformatie en de belangrijkste groeistrategie met 30% van de investeringen gericht op klimaatverandering.

Digitalisering

De digitale transformatie voltrekt in steeds hoger tempo en heeft grote impact op de regionale economie en de provincies. De Europese Commissie ziet verdere bevordering van digitalisering als een van de topprioriteiten voor de Europese Unie. In 2021 staan diverse doorlopende, nieuwe wetgevende en niet-wetgevende beleidsinitiatieven centraal in het kader van de digitale transformatie van de EU. O.a. de European Digital Services Act (DSA), de concretisering van het witboek Artificiële Intelligentie (AI), doelstellingen voor Europa’s digitale decennium 2030 en het Data pakket gecombineerd met de Databankrichtlijn. Voor deze digitale transformatie komen Europese middelen beschikbaar. Zowel via het Europees herstelfonds NextGenerationEU als via het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027. Denk hierbij aan het Recovery and Resilience Fund (RRF) en het Digital Europe programma. De provincies hebben als middenbestuur een eigen belangrijke rol in de digitale transformatie. Het HNP signaleert en vertaalt richting de Kopgroep Digitale transformatie/IPO-IDA, wat vervolgens via de kopgroep wordt doorgeleid naar de andere AAC’s/BAC’s waar het dossiers raakt, zoals regionale economie, landbouw, energie en mobiliteit.

Regionale economie

Regionale economie blijft in 2021 een prioritair dossier. Dit komt doordat de economische crisis als gevolg van COVID-19 en de transitie naar een duurzaam herstel in 2021 hoog op de politieke agenda staan. Allereerst moet het definitieve MFK-akkoord worden door vertaald naar de deelverordeningen van de structuurfondsen en het EU herstelpakket. Begin 2021 staat in het teken van de uitkomsten van de trilogen inzake de structuurfondsen, Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), Interreg, het Fonds voor een rechtvaardige transitie (FRT) en Next Generation EU. Daarnaast wordt in 2021 de voorbereiding gestart voor de lobby inzake structuurfondsen 2027+ met de opmaak van een communicatiestrategie om o.a. het belang van structuurfondsen bij een duurzaam herstel te belichten. De MKB-strategie en de Industriestrategie worden hierin meegenomen.

Het totstandkomingsproces van de Europese kaders van het Recovery and Resilience Facility (RFF) wordt nauwgezet gevolgd. Dit is richtinggevend voor de uitwerking van het nationaal herstelplan en is een voorwaarde voor subsidieverlening uit RFF, hetgeen wordt gecombineerd met provinciale investeringen en projecten. In 2021 staat de verdere uitwerking van de uitvoeringsagenda van het IPO Herstelplan Regionale Economie centraal. Op dit dossier wordt vanuit het HNP afgestemd met de IPO AAC/BAC RE en het IPO-coördinatieteam Herstel Regionale Economie.

Agrofood

De benaming Agrofood is gekozen omdat in 2020 naast de doorlopende behandeling van de GLB-verordeningen 2021-2027 nieuwe voorstellen zijn gepubliceerd zoals de ‘Boer tot bord’ strategie. In deze strategie ligt de nadruk op de gehele voedselproductie- en waarden keten inclusief voedselveiligheid en consumentenbescherming. Op deze strategie wordt de samenwerking verkend met een van de HNP-partners; Food NL.

De hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) loopt door in 2021 en is een belangrijk onderdeel binnen de Green Deal. Het dossierteam in het HNP, in continue afstemming met het IPO, blijft zich actief inzetten op dit dossier, zowel richting het Europees Parlement als door middel van regelmatige terugkoppeling uit de Raadswerkgroepen door de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de EU (NL PV EU).

Aandachtsgebieden

Een HNP-aandachtsgebied betreft een thema of EC-voorstel dat actueel is en vraagt om specifieke aandacht van het HNP. De dynamiek en interne organisatie verschilt per aandachtsgebied en is geen one size fits all. De aanwezigheid van bestuurlijk woordvoerderschap is afhankelijk van de urgentie, de lobbyvraag en het te verwachten belang voor meerdere provincies.

Naar aanleiding van de provinciale coalitieprogramma’s krijgen de onderstaande drie onderwerpen uit het ECWP bijzondere aandacht naast de prioritaire dossiers:

  1. Duurzame en gezonde leefomgeving
  2. Mobiliteit
  3. Circulaire economie
Wekelijks op de hoogte worden gehouden?
Abonneer u dan op de nieuwsbrief de Europese Ster en mis niks van de belangrijkste Europese ontwikkelingen voor gemeenten, provincies en waterschappen.