Dossiers

HNP-dossiers

De bestuurlijke agenda’s van de twaalf provincies en het IPO, evenals de actuele Europese beleidsontwikkelingen zijn leidend voor de gezamenlijke prioritering van de provincies en daarmee voor de gezamenlijke dossiers van het HNP. Provincies hebben in de gezamenlijke dossiers meestal een directe verantwoordelijkheid bij de uitvoering van Europese beleid en bepaalde Europese programma’s. Het aantal initiatieven, de onderwerpen, de complexiteit van het Europees beleidsproces en de Europese besluitvorming vragen om selectie en prioritering.

De gezamenlijke dossiers binnen het HNP en het IPO zijn stevig georganiseerd en hebben elk een HNP-werkgroep, een HNP-ambtelijk dossierhouder en een HNP-bestuurlijk dossierhouder. Daarbij vindt er structureel afstemming plaats met het IPO en zijn adviesstructuur. Vanuit de inhoudelijke agenda wordt op specifieke onderwerpen synergie gerealiseerd en voortgezet met de partners in het HNP.

De zeven gezamenlijke dossiers sluiten aan op de kerntaken van de provincies:

  1. Klimaat & Energie
  2. Digitalisering
  3. Regionale Economie
  4. Agrofood
  5. Duurzame & Gezonde Leefomgeving
  6. Circulaire Economie
  7. Mobiliteit

Elk van de dossiers is gerelateerd aan de Green Deal en levert daaraan een bijdrage. Het is om die reden dat de Green Deal niet een eigenstandig dossier is, maar als een groene draad door alle dossiers loopt. Het HNP is scherp op het feit dat de EC voorstellen vallend onder de Green Deal in de uitwerking veel raakvlakken bevatten en niet los van elkaar kunnen worden gezien, de HNP-voorzitter heeft hierin een verbindende rol.

Werkplan

Het HNP presenteert een uitgebreid overzicht van de HNP-dossiers in het werkplan voor het jaar 2024. Dit werkplan biedt het kader dat bepalend is voor de HNP-activiteiten in Brussel. De basis voor dit werkplan is het werkprogramma voor 2024 van de Europese Commissie (ECWP) evenals de provinciale coalitieprogramma’s en de daarop gebaseerde bestuurlijke provinciale agenda’s. In de bijlage van het werkplan worden de verschillende voorstellen uit het ECWP geanalyseerd vanwege de basis die ze vormen of de inbreng die ze leveren voor de HNP-dossiers.

Gezamenlijke HNP-dossiers

Contact