Dossiers

Prioritaire dossiers

De bestuurlijke agenda’s van de twaalf provincies en het IPO én de actuele Europese beleidsontwikkelingen zijn leidend voor de keuze van prioriteiten waar de provincies gezamenlijk op inzetten.
Het aantal initiatieven, de onderwerpen, de complexiteit van het EU beleidsproces en de EU besluitvorming vragen om selectie en prioritering. Het HNP volgt vanuit Brussel nieuw EU-beleid dat raakt aan de kerntaken van de provincies. Het vertrekpunt voor de gemeenschappelijke inzet in Brussel zijn de provinciale coalitieprogramma’s.

Op 29 januari 2020 heeft de Europese Commissie haar werkprogramma 2020 gepubliceerd. Het speerpunt van het werkprogramma is de Europese Green Deal; een nieuwe, omvattende groeistrategie waaraan alle beleidsterreinen moeten bijdragen om de uiteindelijke doelstelling van een klimaatneutraal Europa in 2050 te bereiken. De volgende thema’s uit de Green Deal zijn voor Nederlandse provincies van belang:
• Schone energie; mogelijkheden voor alternatieve, schonere energiebronnen
• Duurzame industrie; productiecyclussen duurzamer en milieuvriendelijker te maken
• Duurzame mobiliteit; duurzamere vervoermiddelen promoten
• Biodiversiteit; ons kwetsbare ecosysteem beschermen
• Van boer tot bord; manieren om de voedselketen duurzamer te maken

De prioritaire dossiers
De drie prioritaire dossiers sluiten aan op de kerntaken van de provincies en staan hoog op de agenda in Brussel.
1. Klimaat & Energie
2. Agrofood
3. Regionale economie

Elk van de dossiers is gerelateerd aan de Green Deal en levert daaraan een bijdrage. Het is om die reden dat de Green Deal geen eigenstandig dossier is voor het HNP, maar als een groene draad door deze dossiers loopt.

Klimaat & Energie
Veel initiatieven die voortvloeien uit de Europese Green Deal zijn relevant voor provincies en verdienen bijzondere aandacht. Daarbij gaat het om zowel wetgevende voorstellen (zoals de Klimaatwet) als strategische beleidsinitiatieven (zoals de Bio-diversiteitsstrategie). Het speerpunt van de nieuwe Europese Commissie met de Green Deal is de hervorming van het klimaat- en energiebeleid van de Unie.

Agrofood
De benaming Agrofood is gekozen omdat naast de doorlopende behandeling van de GLB-verordeningen 2021-2027 nieuwe voorstellen zijn aangekondigd zoals de ‘Boer tot bord’ strategie. In die strategie zal de nadruk liggen op de gehele voedselproductie- en waarden keten, inclusief voedselveiligheid en consumentenbescherming. Op deze strategie wordt de samenwerking verkend met HNP partner Food NL .

De hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is een belangrijk onderdeel binnen de Green Deal. Het dossierteam in het HNP blijft zich, in continue afstemming met het IPO, actief inzetten op dit dossier, zowel richting het Europees Parlement als door middel van regelmatige terugkoppeling uit de Raadswerkgroepen door de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging bij de EU (NL PV EU).

Regionale economie
De toekomst van het regionaal beleid blijft een topprioriteit voor decentrale overheden. Voor de provincies is vooral het Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de daaruit te financieren territoriale samenwerking (o.a. Interreg) van belang. Verder blijven provincies aansturen op een eenvoudiger uitvoering en toepassing van auditmechanismen . Het is daarbij van belang meer garanties te krijgen dat provincies in het implementatietraject worden gehoord door de lidstaten en de Europese Commissie. De MKB strategie en de Industriestrategie uit de Green Deal vormen twee aandachtsgebieden binnen dit dossier.

Meerjarig Financieel Kader
Vanaf mei 2018 wordt onderhandeld over het Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027. In 2020 is de eindfase van de onderhandelingen voorzien. Het gaat om de verdeling van ruim 1 biljoen euro. De onderhandelingen vinden gelijktijdig plaats over zowel het kader zelf als over elk van de programma’s afzonderlijk. De inzet van de lidstaten Nederland, Oostenrijk, Denemarken en Zweden (‘the frugal four’), is om de Europese begroting te houden op 1 procent van het Europese BNI. Voor de provincies staat o.a. de omvang van de toekomstige Europese regionale investeringsfondsen op het spel.

De provincies volgen in IPO-verband de onderhandelingen over de onderdelen die voor hen van belang zijn op de voet. Het gezamenlijke provinciestandpunt wordt zowel in Brussel als in Den Haag proactief naar voren gebracht. De afronding van deze onderhandelingen zal kaderstellend zijn voor de drie prioritaire dossiers. Het MFK kan dan ook niet los worden gezien van deze dossiers.

Aandachtsgebieden
In het kader van de signaleringsfunctie van het Huis van de Nederlandse Provincies worden relevante onderwerpen gemonitord. Naar aanleiding van de provinciale coalitieprogramma’s krijgen de onderstaande vijf onderwerpen uit het werkprogramma 2020 van de Europese Commissie bijzondere aandacht naast de hiervoor beschreven prioritaire dossiers.
1. Digitalisering in Europa en Europese benadering voor kunstmatige intelligentie
2. Nieuwe industriestrategie voor Europa
3. MKB-strategie
4. Duurzame en slimme mobiliteit
5. Circulaire economie

Naast de vijf aandachtsgebieden worden er Europese onderwerpen gemonitord die voor 2021 op de agenda staan. Zie hieronder een eerste inventarisatie.
• Actieplan om de vervuiling van lucht, water en bodem terug te brengen tot nul.
• Herzien voorstel voor een richtlijn inzake gecombineerd vervoer.
• Herziening van de richtlijn betreffende infrastructuur voor alternatieve brandstoffen.
• Herziening van de verordening betreffende trans-Europese transportnetwerken.
• Initiatieven om de capaciteit van de spoorwegen en de binnenwateren te vergroten en beter te beheren.
• Herziening van de relevante richtsnoeren betreffende staatssteun, waaronder die op het gebied van milieu en energie.

Wekelijks op de hoogte worden gehouden?
Abonneer u dan op de nieuwsbrief de Europese Ster en mis niks van de belangrijkste Europese ontwikkelingen voor gemeenten, provincies en waterschappen.