Akkoord over Connecting Europe Facility

 In Digitalisering, Klimaat & Energie, Mobiliteit

De Raad en het Europees Parlement hebben een akkoord bereikt over de Connecting Europe Facility (CEF 2.0). Dit fonds is een belangrijk financieringsinstrument van de EU om groei, werkgelegenheid en concurrentievermogen te bevorderen door gerichte investeringen in (digitale) infrastructuur op Europees niveau. Het nieuwe programma loopt van 2021 tot 2027 en zal 33,71 miljard euro investeren in drie sectoren: transport, energie en digitalisering.

Transportsector

CEF 2.0 zal op het gebied van transport investeren in weg-, spoorweg-, binnenvaart- en zeevaart­infrastructuur en veilige mobiliteit. De ontwikkeling van de trans-Europese vervoers­netwerken (TEN-T), zoals de Betuwelijn, heeft prioriteit. De nadruk ligt hierbij op verbindingen die nog ontbreken en grens­overschrijdende projecten met een EU-meerwaarde. CEF 2.0 zal in totaal 25,81 miljard euro investeren in de transportsector, waarvan 11,29 miljoen gereserveerd is voor cohesielanden.

Energiesector

Voor de energiesector is in totaal 5,84 miljard euro gereserveerd. Fondsen uit CEF 2.0 moeten bijdragen tot meer integratie van de Europese energiemarkt, betere sector- en grensoverschrijdende interoperabiliteit van energienetwerken, decarbonisatie en voorzieningszekerheid. Een deel van de financiering is bestemd voor grensoverschrijdende projecten op het gebied van hernieuwbare energie. Bij het toekennen van de fondsen zal gelet worden op het aansluiten bij Europese en nationale energie- en klimaatplannen.

Digitalisering

Waar CEF eerst alleen betrekking had op telecom, is het toepassingsgebied van het programma voor digitalisering onder CEF 2.0 uitgebreid. Dit moet leiden tot universele toegang tot betrouwbare en betaalbare netwerken met een hoge capaciteit. Projecten die in aanmerking willen komen voor steun uit het CEF moeten bijdragen aan de opbouw van de digitale interne markt en de connectiviteitsdoelstellingen van de Europese Unie. Het budget voor digitalisering is binnen CEF 2.0 vastgesteld op 2,06 miljard euro.

Synergie

Synergie tussen de vervoers-, de energie- en de digitale sector wordt nagestreefd binnen het CEF 2.0 om de doeltreffendheid van het EU-optreden te vergroten en de uitvoeringskosten te minimaliseren. Eveneens integreert het nieuwe programma de klimaatmaatregelen in het mobiliteitsbeleid.

Vervolgstappen

Het voorlopige akkoord over de Connecting Europe Facility 2.0 wordt binnenkort ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad en het Europees Parlement. Na goedkeuring is het met terugwerkende kracht van toepassing vanaf 1 januari 2021.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies en Hannah Koole, Kenniscentrum Europa decentraal

Bron:

Connecting Europe Facility: informal agreement with European Parliament on the post-2020 programme, Europese Commissie

Meer informatie:

Wat kan Connecting Europe Facility (CEF) Transport betekenen voor decentrale overheden?, Kenniscentrum Europa decentraal


Recent Posts