EC publiceert raadplegingen mobiliteit

 In Geen onderdeel van een categorie

De Europese Commissie vraagt in twee raadplegingen uw mening. Het gaat om de Evaluatie van het Witboek Transport uit 2011 en de toekomstige EU Strategie voor Duurzame en Slimme mobiliteit.

Evaluatie van het Witboek Transport uit 2011

Met de raadpleging worden alle doelstellingen waarvoor de EU in het Witboek Vervoer van 2011 beleidsvoorstellen heeft gedaan, geëvalueerd. Hieronder vallen, onder andere, minder belemmeringen voor de interne EU-vervoersmarkt, meer innovatie, betere infrastructuur en minder emissies. De Europese Commissie bekijkt de doelstellingen zelf, de voorgestelde maatregelen, de resultaten en het effect daarvan, en de kosten en baten.

EU Strategie voor Duurzame en Slimme mobiliteit.

De vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door vervoer in 2050 met 90% is één van de doelstellingen die de Europese Commissie stelde in de Europese Green Deal. De Commissie werkt aan een strategie om deze doelstelling te halen. Om de doelstellingen te halen zijn, onder meer, nodig: meer gebruik van emissievrije voertuigen, duurzame alternatieve oplossingen voor burgers en bedrijven, steun voor digitalisering en automatisering, betere connectiviteit en toegang.

Raadplegingen

Voor meer informatie over de raadplegingen van de Europese Commissie kunt u terecht op de pagina’s van de Evaluatie van het Witboek Transport uit 2011 en de pagina voor de EU Strategie voor Duurzame en Slimme mobiliteit.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Evaluatie van het Witboek Transport uit 2011, Europese Commissie

EU Strategie voor Duurzame en Slimme mobiliteit, Europese Commissie

Recent Posts