Nederland heeft groene waterstof hoog op de agenda staan

 In Geen onderdeel van een categorie

De Nederlandse regering heeft plannen uitgestippeld om een ​​grootschalige CO2-vrije waterstof-sector te ontwikkelen en aan te sturen op wijzigingen in de EU-regelgeving om de uitrol van de technologie te versnellen. In een kabinetsvisie onderstreept het kabinet het belang van de ontwikkeling van duurzame waterstof en de unieke uitgangspositie van Nederland.

Europees certificeringssysteem

Het kabinet ziet graag een Europees certificeringssysteem om aan te tonen dat geïmporteerde waterstof wordt geproduceerd met hernieuwbare energie in plaats van fossiele brandstoffen. EU-brede veiligheidsnormen, gerichte ondersteuning voor onderzoek en ontwikkeling en flexibiliteit over staatssteunregels zijn volgens het kabinet cruciaal om grootschalige uitrol van het gebruik van waterstof mogelijk te maken.

Internationale aanpak

Wereldwijd wordt de noodzaak en potentie van waterstof steeds meer erkend. De Europese Commissie noemde in de Europese Green Deal de rol van duurzame waterstof onmisbaar voor het bereiken van klimaatneutraliteit in 2050 en ook in de recent gelanceerde Europese industrie-strategie is waterstof een van de speerpunten. In deze laatste strategie werd benoemd dat er een zogeheten ‘Hydrogen Alliance’ gelanceerd wordt. Het kabinet ziet de Nederlandse inzet op opschaling en uitrol als een onderdeel van een Europese en zo mogelijk mondiale aanpak, om zo snel mogelijk een bijdrage te kunnen leveren aan de energietransitie en het klimaatbeleid. In internationaal verband kunnen er grote kostenreducties worden gerealiseerd. De Nederlandse beleidsagenda voorziet een actieve internationale strategie, zodat de rol van waterstof in lijn blijft met keuzes en ontwikkelingen in landen en regio’s die verbonden zijn met de Noordwest-Europese energiemarkt. Verschillende Noordwest-Europese landen zoals Duitsland, Frankrijk, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk zijn al actief bezig met duurzame waterstof.

Decentrale uitvoering

Er kan een breed scala aan beleidsinstrumenten worden ingezet om initiatieven te ondersteunen en marktontwikkeling te prikkelen en te faciliteren. Lokale overheden en regionale organisaties spelen een belangrijke rol bij het mogelijk maken van decentrale oplossingen en het ruimte geven aan projecten en experimenten. Hier ligt een sterke koppeling met regionaal beleid. In de kabinetsvisie worden havens en industrieclusters, transport, gebouwde omgeving, elektriciteitssector en de agro-sector genoemd als belangrijkste eindverbruikers genoemd. Verschillende Nederlandse regio’s zijn al bezig met een eigen waterstofvisie. Noord-Nederland heeft een investeringsagenda ontwikkeld, waarmee Groningen en Drenthe EU-geld ontvangen als eerste groene waterstofregio van Europa.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Kabinetsvisie waterstof, Tweede Kamer der Staten-Generaal

Meer informatie:

Europese steun voor waterstofregio Noord-Nederland, Huis van de Nederlandse Provincies

Europese Green Deal, Europese Commissie

Europese industrie-strategie, Europese Commissie

Recent Posts