Voorjaarspakket Europees Semester 2021

 In Regionale Economie

De Europese Commissie presenteerde op 2 juni 2021 het voorjaarspakket van het Europees Semester. Dit pakket begeleidt het proces van geleidelijke heropening van de lidstaten en hun economieën. Het pakket bevat richtsnoeren voor de lidstaten die zijn bedoelt als hulp om het economisch herstel te versterken en daarbij optimaal gebruik te maken van de herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF), het centrale instrument van NextGenerationEU. Het Europees Semester is dit jaar anders dan voorheen, aangezien het wordt gekoppeld aan de herstel- en veerkrachtplannen van de lidstaten waarin de investeringen en hervormingen zijn vastgelegd die de herstel- en veerkrachtfaciliteit zullen financieren.

Begrotingsrichtsnoeren en voortzetting toepassing algemene ontsnappingsclausule

Door de activering van de algemene ontsnappingsclausule van het stabiliteits- en groeipact in maart 2020 konden Europese lidstaten aan het begin van de coronacrisis snel reageren en noodmaatregelen nemen om de economische en sociale impact van de pandemie zo klein mogelijk te houden. Op 3 maart 2021 verduidelijkte de Commissie dat het besluit om de algemene ontsnappingsclausule te deactiveren, wordt vastgesteld op basis van een algemene evaluatie van de toestand van de economie op grond van kwantitatieve criteria. Het belangrijkste kwantitatieve criterium is daarbij het niveau van de economische activiteit in de EU vergeleken met de niveaus van vóór de crisis. Op basis van de economische verwachtingen voor het voorjaar van 2021 van de Commissie zal de algemene ontsnappingsclausule in 2022 blijven gelden en naar verwachting vanaf 2023 worden gedeactiveerd. Bekijk hier het stabiliteitsprogramma van Nederland en het advies van de Raad voor het stabiliteitsprogramma van Nederland.

Verslag

De Commissie nam een verslag op grond van artikel 126, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) aan voor alle lidstaten (uitgezonderd Roemenië). Het doel van dit verslag is om te bekijken of de lidstaten voldoen aan de tekort- en schuldcriteria van het Verdrag. De Commissie is van mening dat in dit stadium geen besluit hoeft te worden genomen over de vraag of lidstaten onder de ‘buitensporigtekortprocedure’ moeten worden geplaatst.

Macro-economische onevenwichtigheden aanpakken

De Commissie stelde macro-economische kwetsbaarheden in verband met onevenwichtigheden vast en wil deze met de uitvoering van hervormingen en investeringen in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit aanpakken. Bekijk hier de beoordeling voor Nederland.

Werkgelegenheidsrichtsnoeren

De werkgelegenheidsrichtsnoeren, die in oktober 2020 zijn aangenomen, zijn geactualiseerd om de dimensie milieuduurzaamheid en de digitale dimensie te integreren. De Commissie stelt voor om de huidige werkgelegenheidsrichtsnoeren voor 2021 te behouden omdat ze relevant blijven.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Voorjaarspakket Europees Semester – Europese Commissie


Recent Posts