Agrofood

Agrofood

Nederland heeft met de provincies als medeopdrachtgever eind december 2021 het nationaal strategisch plan (NSP) bij de Europese Commissie ingediend, als onderdeel van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dit is eind 2022 goedgekeurd en op 1 januari 2023 in werking getreden. Het NSP is gericht op toekomstbestendig boeren, waarbij meer wordt gestuurd op doelen in plaats van budget, zoals een slimme veerkrachtige landbouw; milieu en biodiversiteit; brede plattelandsontwikkeling en kennis; innovatie en netwerk.

In 2023 verwachten we een verdere verschuiving binnen het Agrofood-dossier van ‘klassiek’ landbouwbeleid, naar beleid dat gericht is op de hele voedingsketen, van producent tot consument. Het doel is het creëren van voedselsystemen die eerlijk, gezond en milieuvriendelijk zijn. Om dit te bewerkstelligen, komt de Europese Commissie in het najaar van 2023 met het ‘Wetgevend kader voor duurzame voedselsystemen’. Daarnaast worden onderhandelingen over onder meer de verordening inzake natuurherstel voortgezet en zal het wetsvoorstel voor nieuwe genoomtechnieken worden behandeld in de Raad en het Parlement. Hier hebben de provincies ook inbreng op geleverd, zowel richting het Rijk als Brussel. Het dossierteam in het HNP, in continue afstemming met het IPO, zal zich blijven inzetten om de provinciale standpunten voor het voetlicht te brengen zowel bij de Europese instellingen als via de inbreng van de Nederlandse delegatie in het Europees Comité van de Regio’s.

De bestuurlijke HNP-dossierhouder behartigt het gedefinieerde gezamenlijk belang. De bestuurlijke dossierhouders voor Agrofood zijn:

Egbert van Dijk (gedeputeerde, provincie Drenthe):

  • Lid IPO BAC Financiën en Openbaar Bestuur
  • Lid IPO BAC Landelijk Gebied.
  • Plaatsvervangend lid in de NAT-commissie van het Europees Comité van de Regio’s.

Mariëtte van Leeuwen (gedeputeerde, provincie Zuid-Holland):

  • Lid IPO BAC Financiën en Openbaar Bestuur
  • Lid IPO BAC Landelijk Gebied.
  • Vast lid in de NAT-commissie van het Europees Comité van de Regio’s.

Nieuws

Contact