Commissie: uitstoot broeikasgassen tegen 2030 met 55% verminderen

 In Geen onderdeel van een categorie

Op 17 september presenteerde de Europese Commissie haar plan om de uitstoot van broeikasgassen in de EU tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Deze doelstelling moet eraan bijdragen om in de EU tegen 2050 klimaatneutraliteit te bereiken. De commissie heeft de doelstelling gebaseerd op de beoordeling van sociale-, economische- en milieueffecten.

Klimaatdoelen 2030

De Commissie onderneemt verschillende acties als onderdeel van het plan om de uitstoot tegen 2030 met 55% te verminderen. Op 17 september diende de Commissie een wijziging van de voorgestelde Europese klimaatwet in en verzocht daarnaast het Europees Parlement en de Raad om het streefcijfer van 55% te bevestigen als de nieuwe nationaal bepaalde bijdrage (NDC) van de EU in het kader van het akkoord van Parijs. De Commissie gaat bovendien tegen juni 2021 wetgevingsvoorstellen indienen om de nieuwe doelstelling te implementeren, waaronder: de herziening en uitbreiding van het EU-emissiehandelssysteem; aanpassing van het kader voor emissies in landgebruik; versterking van het energie-efficiëntiebeleid en het beleid voor hernieuwbare energie; en versterking van de CO2-normen voor wegvoertuigen.

Beoordeling nationale energie- en klimaatplannen

De Europese Commissie keurde op 17 september ook een beoordeling goed van de nationale energie- en klimaatplannen van de lidstaten voor 2021-2030. Uit de beoordeling blijkt dat de Europese Unie op schema ligt om de huidige emissiereductiedoelstelling voor 2030 van ten minste 40% te overtreffen. Om de nieuwe doelstelling van 55% te halen, zal de EU de energie-efficiëntie en het aandeel hernieuwbare energie verder moeten opschalen.

Door:

Marieke ter Horst, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

State of the Union: Commission raises climate ambition and proposes 55% cut in emissions by 2030, persbericht Europese Commissie

Stepping up Europe’s 2030 climate ambition, Europese Commissie

Meer informatie:

An EU-wide assessment of National Energy and Climate Plans , Europese Commissie

Integraal Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021 – 2030, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Europese Commissie presenteert Staat van de Unie 2020, Huis van de Nederlandse Provincies

Recent Posts