Energie & klimaat

Betaalbare energie en een toekomstgericht klimaatbeleid zijn belangrijk voor alle EU-burgers. De Europese Commissie publiceerde daarom in januari 2014 een voorstel met de EU klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030. Dit klimaat- en energiepakket dringt de uitstoot van broeikasgassen (BKG) terug, waarborgt de continuïteit van de energievoorziening, en vergroot de groei, het concurrentievermogen en de werkgelegenheid. De uitwerking van het klimaat- en energiepakket 2030 staat hoog op de Europese agenda, ook de Nederlandse provincies zetten zich hier voor in.

Energie Unie

Op 30 november 2016 werkte de Commissie de Europese Energie Unie verder uit in het pakket ‘Schone energie voor alle Europeanen’. Hiermee wil de Commissie een gecoördineerde aanpak van de lidstaten waarborgen en een herziening van Europese wet- en regelgeving rondom het Europees energiebeleid invoeren. De wet- en regelgevingsvoorstellen hebben betrekking op energie, hernieuwbare energie, de opzet van de elektriciteitsmarkt, de voorzieningszekerheid en regels voor de governance van de energie-unie.

Het pakket heeft drie hoofddoelstellingen:

  • Energie-efficiëntie eerst;
  • Wereldleider worden op het gebied van hernieuwbare energie;
  • Consumenten op een eelijke manier daarvan laten meeprofiteren.

VN-klimaatakkoord Parijs

In december 2015 werd de klimaatconferentie in Parijs (COP21) succesvol afgesloten, de volgende stap is nu de vertaling naar EU doelstellingen. Het voorgestelde streefcijfer is momenteel 40% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030. Dat betekent dat de jaarlijkse verlaging van 1% in Nederland in de periode 2020-2030 verhoogd moet worden naar 2% per jaar. Dit is een verdubbeling van de inspanningen.

Standpunt provincies

Provincies zijn de regisseurs van de ruimtelijke ordening en de regionale economie. Deze economie willen wij op een duurzame manier laten groeien. Een belangrijke pijler van een duurzame economie is de energietransitie. Deze transitie streeft naar een laag energiegebruik en het hernieuwbaar opwekken van de noodzakelijke energie, uit onder meer windenergie, zonne-energie, biomassa en aardwarmte. Provincies zetten zich in voor de uitwerking van de Klimaat- en Energiedoelen van 2030 door middel van de afspraken uit de Energie Unie en het Klimaatakkoord van Parijs 2015.

Provincies verwelkomen de boodschap van de Europese Commissie om de energie efficiëntie op de eerste plaats te zetten. Energie die je niet verbruikt hoef je namelijk ook niet op te wekken of in te kopen. Het geld dat je hiermee bespaart kun je investeren in innovatie in hernieuwbare energiebronnen. Provincies zetten daarom in op: Onze energieboodschap is:

  • Banen en duurzame groei door energiebesparing in een stevige EU Energy Efficiency Directive (2020-2030) en Energy Performance in Buildings directive, EPBD.

Meer informatie

Contactpersonen HNP

Vivian Stribos
Karlijn van Bree