Nieuwe kernindicatoren om vooruitgang Green Deal te meten

 In Duurzame & Gezonde Leefomgeving

De Europese Commissie heeft 26 kernindicatoren bekend gemaakt om de vooruitgang van de milieu- en klimaatdoelstellingen uit de Green Deal te meten. Hiermee moet het bruto binnenlands product (bbp) niet langer leidend zijn bij het berekenen van een gezonde economie en samenleving.

Welzijn van de planeet

De broeikasgasemissie, het verbruik van grondstoffen, een index van alledaagse vogelsoorten en het aandeel bussen en treinen in het personenvervoer. Dit is slechts een greep uit de 26 nieuwe kernindicatoren waarmee de Europese Commissie het welzijn van onze planeet wil gaan meten. Naast de vooruitgang op het gebied van milieuwelzijn, worden ook economische en sociale aspecten gemeten, waarmee de gezondheid van economieën en samenlevingen kunnen worden bepaald op basis van iets anders dan het bbp. Aan de hand van deze indicatoren hoopt de Commissie te kunnen bepalen wat de vooruitgang van de EU is op het gebied van milieu- en klimaatdoelstellingen uit de Green Deal. Dit beleid moet ervoor zorgen dat de EU “weer gaat leven en werken binnen de grenzen van de planeet”, aldus de Commissie. Daarnaast hoopt de Commissie hiermee de transparantie te bevorderen over de effecten van het klimaat- en milieubeleid van de EU.

26 kernindicatoren

De eerste set kernindicatoren zijn opgedeeld naar de prioritaire doelstellingen uit het achtste milieuactieprogramma (MAP), waarbij elke doelstelling uit het MAP twee of drie indicatoren omvat. Zo zijn er indicatoren om de matiging van de klimaatverandering, de regeneratieve circulaire economie en de verontreiniging van het milieu te meten.

Naast de doelstellingen uit het MAP, zijn er vijf indicatoren toegevoegd om de druk op het klimaat te bepalen, bijvoorbeeld door het aandeel biologische landbouw te meten. Verder wordt er gekeken naar de faciliterende voorwaarden, die wederom vijf kernindicatoren kennen, zoals de uitgaven voor milieubescherming en de subsidies voor fossiele brandstoffen. Als laatste kent het monitoringskader vijf kernindicatoren om de economische en sociale dimensies van milieuwelzijn te meten, zoals de consumptievoetafdruk.

Achtste milieuactieprogramma

Het achtste MAP trad op 2 mei 2022 in werking en loopt tot 2030. Het achtste MAP poogt de klimaatverandering, uitstoot en vervuiling terug te dringen en de biodiversiteit te beschermen. Uiterlijk in 2050 moet de EU in harmonie met de planeet leven. Een deel van het toezicht, de uitvoering en de handhaving van de acties die volgen uit het MAP liggen bij decentrale overheden. Ten opzichte van het zevende MAP, besteed het achtste MAP meer aandacht aan de sociale en economische dimensie van milieubeleid. Zo wil het achtste MAP een rechtvaardige en inclusieve groene transitie bewerkstelligen.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Achtste milieuactieprogramma: EU wil vooruitgang op het gebied van milieu- en klimaatdoelstellingen van de Green Deal meten – Europese Commissie

Meer informatie:

Milieuactieprogramma voor de periode tot en met 2030 – Europese Commissie 

Mededeling betreffende het monitoringkader van het 8e milieuactieprogramma: het meten van de vordering bij het verwezenlijken van de prioritaire doelstellingen van het programma voor 2030 en 2050 – Europese Commissie

Achtste milieuactieprogramma goedgekeurd door Raad van de Europese Unie – Kenniscentrum Europa Decentraal


Recent Posts