Raadpleging: de sociale economie stimuleren in alle EU-regio’s

 In Regionale Economie

De Europese Commissie vraagt om uw input voor een beter werkende sociale economie. Centraal staan zowel een eerlijke, duurzame en inclusieve transitie naar de Europese Green Deal, als gelijke kansen op en toegang tot de arbeidsmarkt. U kunt tot en met 30 september 2022 reageren.

Raadpleging

De Europese Commissie heeft een raadpleging geopend om randvoorwaarden te creëren voor de ontwikkeling van de sociale economie. Binnen deze sociale economie wordt gestreefd naar een rechtvaardige en veerkrachtige samenleving, waarin de gevolgen van de Green Deal evenredig worden gedragen. Het initiatief poogt randvoorwaarden te scheppen waarbinnen lidstaten beleids- en rechtskaders beter afstemmen en de administratieve en institutionele structuur wordt verbeterd.

Met het initiatief hoopt de EU onder meer hoogwaardige banen te scheppen, duurzame economische en industriële ontwikkeling aan te sturen en dunbevolkte en plattelandsregio’s beter te ondersteunen. Decentrale overheden spelen een grote rol in het verwezenlijken van deze sociale economie en worden uitgenodigd te reageren op de raadpleging.

U kunt tot en met 30 september 2022 reageren via deze website.

Een economie die voor iedereen werkt

In 2021 keurde de Commissie een nieuw actieplan voor de sociale economie goed, met maatregelen om de sociale economie ten volle te benutten. De Commissie constateert dat, alhoewel er verbeteringen te zien zijn op nationaal en regionaal niveau, er nog steeds geen effectieve ontwikkelingen hebben plaatsgevonden om een economie te creëren die voor iedereen werkt. Zo bestaat er nog steeds vaagheid over de definities rondom de sociale economie, zijn steunmaatregelen beperkt en instabiel in hun effect en kent de EU een versnippering van rechtskaders. Er blijft, zo is de conclusie, nog teveel potentie onbenut.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Sociale economie: ontwikkeling van randvoorwaarden – Europese Commissie

Meer informatie:

Commission presents Action Plan to boost the social economy and create jobs – Europese Commissie


Recent Posts