Akkoord bereikt over terugdringen van emissies in zeevervoer

 In Klimaat & Energie, Regionale Economie

De Raad van de EU en het Europees Parlement hebben een voorlopig akkoord bereikt over het verminderen van de uitstoot van het zeevervoer. Door het gebruik van schonere brandstoffen en energie te bevorderen, hoopt de EU de uitstoot van de scheepsvaartindustrie te verminderen.

Groene doelstellingen

Er is een voorlopig akkoord bereikt tussen de Raad en het Europees Parlement inzake het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen van het zeevervoer. FuelEU Zeevaart, de nieuwe EU-verordening heeft als doelstelling de uitstoot van broeikasgassen in de scheepvaartsector te verminderen, van 2% in 2025 tot 80% in 2050. De verordening streeft ernaar het gebruik van schonere brandstoffen in de Europese scheepsvaartsector te vergroten en de uitstoot van broeikasemissies te verlagen. Op deze manier moet de nieuwe verordening bijdragen aan de Europese klimaatdoelstellingen. Het is uiteindelijk een verantwoordelijkheid van de rederijen om te bepalen met welke technieken en brandstoffen men aan de eisen uit de verordening wil voldoen.

Daarnaast beïnvloedt FuelEU Zeevaart-verordening de voorschriften voor walstroom, met een voorschrift voor nuluitstoot op de ligplaats. Zo moeten container- en passagiersschepen vanaf 2030 verplicht van walstroom gebruik maken voor al hun elektriciteitsbehoeftes, als zij aangemeerd liggen in grote Europese havens, waaronder in Nederland. Vanaf 2035 geldt dit voor alle Europese havens, als deze een walstroomvoorziening hebben, om zo de luchtverontreiniging in havens aanzienlijk terug te dringen. De Commissie stelt voor dat de verordening van toepassing is op alle schepen groter dan 5000 bruto tonnage.

Verder voorziet de verordening in een vrijwillig poolingmechanisme, wat ervoor zorgt dat de uitstoot van een zeeschip kan worden samengenomen met die van anderen. Op deze manier worden de emissies van de zeevaart gebundeld en moeten ze samen aan de gestelde grenswaarden voldoen.

Dit nieuw bereikte akkoord is onderdeel ovan een breder pakket gericht op verduurzaming en vergroening van de maritieme sector, waaronder de EU-regeling voor de handel in emissierechten (EU-ETS) in de zeevaart, dat werd bereikt op 18 december 2022. Vera Tax, Nederlandse Europarlementariër en schaduwrapporteur van de verordening, is blij met het akkoord. Volgens haar is het “hoog tijd” voor duurzame scheepvaart.

Green Deal

De Europese Green Deal is in 2019 gelanceerd om Europa in 2050 het eerste klimaatneutrale continent te maken. Onder de Green Deal vallen verschillende acties die impact hebben op decentrale overheden. Zo moet Europa het eerste klimaatneutrale continent worden, onder andere door over te stappen op hernieuwbare energiebronnen.

Het “Fit for 55”-pakket, dat ernaar streeft om de emissies vanaf 2030 met minimaal 55% te doen verminderen, draagt bij aan deze doelstelling. De FuelEU Zeevaart-verordening is een onderdeel van dit pakket. De maritieme handel maakt 75% uit van de externe handel van de EU en 31% van de interne handel. Daarom wordt dit als onmisbaar gezien voor de Europese economie en wordt ook zeevaart meegenomen in het doel om uitstoot te verminderen.

Het Nederlandse kabinet zet met de Nederlandse Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens in op verduurzaming van de zeevaart. In dit wetspakket zijn een groot aantal afspraken gemaakt over de verduurzaming van onder meer de zeevaart en het terugdringen van de CO2-uitstoot en andere luchtverontreinigende stoffen. De afspraken zijn samen met de sectorpartijen en medeoverheden gemaakt.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Madelief Post, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Europese Green Deal : Akkoord om de emissies van het zeevervoer terug te dringen door het gebruik van duurzame scheepsbrandstoffen te bevorderen – Europese Commissie

Meer informatie:

FuelEU Zeevaart: voorlopig akkoord voor koolstofvrije maritieme sector – Europese Raad

Fit for 55: deal on new EU rules for cleaner maritime fuels – Europees Parlement

Op koers naar CO2-vrije zeeën – PvdA Europees Parlement

Uitwerking REPowerEU-plan, Green Deal Industrial Plan en Fit for 55-plan stap verder – Huis van de Nederlandse Provincies

Belangrijke akkoorden “Fit for 55”-pakket bereikt – Huis van de Nederlandse Provincies

Green Deal – Rijksoverheid


Recent Posts