Eindverslag Nederlandse burgerconsultatie aangeboden aan Staten-Generaal

 In Digitalisering, Klimaat & Energie, Regionale Economie

Nederlanders die deelnamen aan de burgerconsultaties rondom de Conferentie van de Toekomst van Europa, hebben hun wensen voor de EU gebundeld in een eindverslag en dit aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Vooral rond het thema “migratie” doen burgers aanbevelingen die relevant zijn voor decentrale overheden.

Onze Kijk op Europa

Op 8 maart 2022 hebben Nederlandse burgers in het kader van de Conferentie van de Toekomst van Europa een eindverslag van hun dialogen aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Dit verslag, onder de noemer “Onze Kijk op Europa”, bundelt de wensen van Nederlanders ten aanzien van de EU. In totaal doen Nederlandse burgers aanbevelingen op negen verschillende gebieden:

  • Klimaatverandering en milieu: Nederland moet binnen de EU leider worden in de strijd tegen klimaatverandering. Er moet een eerlijke, praktische en duidelijke aanpak komen om de CO2-uitstoot te belasten. De EU moet beter en positiever over het thema klimaat communiceren.
  • Waarden en rechten, rechtsstaat en veiligheid: Iedereen moet zich vrij en veilig voelen in Europa, terwijl er aan de andere kant aandacht moet zijn voor de verschillende tradities en culturen binnen de EU. De EU moet slimmer samenwerken, zeker op het gebied van internationale criminaliteit en terrorisme.
  • Migratie: De vluchtelingendiscussie is momenteel ongenuanceerd. Er moet een eerlijke en praktische verdeling van vluchtelingen worden bepaald, die recht doen aan lidstaten en de vluchtelingen zelf. Verder moet de EU de regio’s die vluchtelingen opvangen en hiervan druk ervaren, beter ondersteunen, zowel financieel als met kennis.
  • Gezondheid: De EU moet meer samenwerken om de pandemie te bestrijden. Lidstaten blijven echter zelf verantwoordelijk. Verder moeten er betrouwbare en betaalbare medicijnen komen voor iedereen. De macht van farmaceuten moet niet te groot worden.
  • Een sterke economie, sociale rechtvaardigheid en werkgelegenheid: Landen kunnen economisch gezien niet altijd met elkaar worden vergeleken. Het belastingstelsel moet eerlijker en duidelijker worden. Daarbij kunnen EU-landen meer doen voor een gelijke, Europese arbeidsmarkt.
  • Europese democratie: De EU moet transparanter en inzichtelijker worden, waarbij er nieuwe en blijvende manieren moeten zijn om als burger inspraak te krijgen. Verder willen burgers dat Europese besluiten sneller worden genomen.
  • Rol van de EU in de wereld: Europese samenwerking moet gericht zijn op grote, gezamenlijke belangen, zoals de pandemie, klimaatverandering, internationale veiligheid en de bescherming van de Europese economie tegen oneerlijke handel. Kies voor samenwerking binnen én buiten de EU, in plaats van strijd, aldus Nederlanders.
  • Digitale transformatie: Nederlanders maken zich zorgen over de macht van het internet en tech-bedrijven. Ze roepen de EU op Europese (privacy)regels en standaarden op te stellen, die duidelijk zijn. Deze regels moeten worden gecombineerd met een praktische uitvoering en een uitleg in de eigen taal.
  • Onderwijs, cultuur, jeugdzaken en sport: De EU moet actief inzetten op betekenisvolle uitwisselingen tussen studenten en op het verminderen van een brain drain uit landen met een lager kennisniveau. Cultuur en sport blijven voorbehouden aan lidstaten zelf.

Kijk op Europa bestond uit vijf verschillende dialoogvormen met verschillende groepen Nederlanders. Zo is er een panelonderzoek met 4.086 respondenten geweest. Hiervoor is gebruik gemaakt van een landelijk dekkend panel met ruim 100.000 leden, die zichzelf hiervoor hebben aangemeld. Op basis van geografische spreiding, leeftijd, opleidingsniveau, geslacht, afkomst, bezigheid in het dagelijks leven en politieke voorkeur is een representatieve groep gevonden. Daarnaast hebben er acht verdiepende online themadialogen plaatsgevonden, met gemiddeld 29 deelnemers per dialoog. Deze deelnemers zijn geworven onder de leden uit het panelonderzoek en via sociale media.

Verder vonden er dialogen plaats met specifieke groepen, zoals Nederlanders met een niet-westerse achtergrond, laaggeletterden, mensen die kritisch zijn op Europa (specifiek mensen uit de agrarische sector) en jongeren. In totaal namen hier 220 mensen aan deel. Voor het werven van respondenten zijn verschillende organisaties en instellingen benaderd. Als laatste is er een online open onderzoek gehouden in combinatie met een online tool, waar iedere Nederlander aan kon meedoen. Hier zijn meer dan 8000 mensen mee bereikt.

Context

Het eindverslag vormt onderdeel van de input voor de plenaire vergaderingen van de Conferentie over de toekomst van Europa. Europese burgers bespreken daar met het Europees Parlement, de Raad, de Europese Commissie, nationale parlementen en adviesorganen, zoals het Europees Comité van de Regio’s, hun wensen en verwachtingen voor de toekomst van Europa. Dit voorjaar wordt het eindresultaat van de gehele Conferentie opgetekend en aangeboden aan het Parlement, de Raad en de Commissie. Zij hebben toegezegd opvolging te geven aan de aanbevelingen.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Onze kijk op Europa – Europese Commissie

Meer informatie:

‘Geef regionale politiek een sterkere stem in Europese besluitvorming!’ – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts