Europese wet voor hernieuwbare energie formeel aangenomen: transportsector, industrie en overheidsgebouwen moeten verduurzamen

 In Klimaat & Energie

Het Europees Parlement en de Europese energieministers zijn formeel akkoord met de nieuwe Europese hernieuwbare energiewet. Minstens 42,5% van het energieverbruik in de EU moet in 2030 uit hernieuwbare bronnen komen, zoals windenergie, zonne-energie, aardwarmte en biobrandstoffen.

Richtlijn Hernieuwbare Energie

De Europese energieministers zijn formeel akkoord met de nieuwe Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED), nadat het Europees Parlement al eind september haar akkoord had gegeven. Daarmee is de nieuwe wet officieel aangenomen, na bijna twee jaar van onderhandelingen. Deze werden bemoeilijkt door het uitbreken van de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis, waardoor de Europese Commissie streefcijfers wilde verhogen. De wet treedt op 30 oktober 2023 in werking.

Met de aanname van de RED, bindt de EU zich erop vast dat in 2030 minstens 42,5% van alle energie uit hernieuwbare bronnen komt, zoals windenergie, waterstof, zonne-energie, aardwarmte en biobrandstoffen. De nieuwe wet is een EU-richtlijn, wat betekent dat lidstaten de RED zelf in nationaal recht om moeten zetten. Lidstaten worden aangespoord om het aandeel met 2,5% te verhogen en zo de 45% te bereiken. Dit is een keuze die lidstaten zelf kunnen maken.

Impact belangrijke sectoren

De doelstellingen voor belangrijke sectoren waarin het gebruik van hernieuwbare energie nog moeizaam verloopt, worden aangescherpt. Zo moet de transportsector in 2030 ofwel 14,5% minder broeikasgassen uitstoten door het gebruik van hernieuwbare energie, ofwel in 2030 minstens 29% hernieuwbare energie gebruiken in het energieverbruik. De keuze hiervoor is aan de lidstaten.

Voor de Europese industrie geldt dat het gebruik van hernieuwbare energie elk jaar met 1,6% moet toenemen. In 2030 moet 42% van de waterstof “groen” zijn en moet dit worden opgewekt door middel van hernieuwbare energie. In 2035 moet het aandeel dit zelfs 60% zijn.

Gebouwen, inclusief  overheidsgebouwen, moeten in 2030 een aandeel van minstens 49% hernieuwbare energie in hun energieverbruik kennen. Daarbij moet het aandeel hernieuwbare energie voor de stadsverwarming- en koeling per lidstaat worden verhoogd met minstens 0,8% per jaar tot 2026 en met 1,1% per jaar tussen 2026 en 2030.

Ook komen er strengere duurzaamheidscriteria voor biomassa, waardoor de bodemgezondheid en biodiversiteit zo min mogelijk te lijden hebben onder het gebruik van houtige biomassa.

Vergunningen

Decentrale overheden spelen een belangrijke rol bij de ruimtelijke ordening en vergunningsverlening. Om de RED-doelstellingen te halen, worden de vergunningsprocedures voor hernieuwbare energieprojecten versneld. Het mag niet langer dan 24 maanden duren. Daarbij kan een dergelijk project worden aangemerkt als “van groot openbaar belang”, wat de mogelijkheid tot juridische bezwaren tegen nieuwe installaties vermindert.

De locaties waarop deze nieuwe installaties worden geplaatst, moeten ook makkelijker zijn om aan te wijzen. Lidstaten wijzen daarom geschikte gebieden aan als renewables go-to areas, waarvoor de vergunningsprocedures niet meer dan twaalf maanden mogen beslaan.

“Fit for 55”-pakket

De RED is een belangrijke pijler uit het “Fit for 55”-pakket. Het doel van het in juli 2021 gepresenteerde “Fit for 55”-pakket, is om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 55% omlaag te krijgen ten opzichte van het niveau uit 1990. Uiteindelijk moet Europa in 2050 zo het eerste klimaatneutrale continent worden. 

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Hernieuwbare energie: Raad keurt nieuwe regels goed – Raad van de Europese Unie

Meer informatie:

Tijdens eerst plenaire zitting na zomer, kiest het Europees Parlement voor groen en schoon – Huis van de Nederlandse Provincies

“Fit for 55”-pakket: akkoord bereikt over richtlijn hernieuwbare energie – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts