Nieuwe Europese emissiestandaarden voor voertuigen

 In Duurzame & Gezonde Leefomgeving, Klimaat & Energie

Nieuwe Euro 7-normen vervangen de aparte Europese emissiestandaarden voor auto’s en bestelwagens (Euro 6) en vrachtwagens en bussen (Euro VI) en plaatsen deze binnen eenzelfde raamwerk. Zo wil de EU de uitstoot van vervuilende stoffen door voertuigen terugdringen.

Euro 7-normen

De Europese Commissie heeft nieuwe emissiestandaarden voor voertuigen gepresenteerd. Het oude systeem, waarbij auto’s en bestelwagens (Euro 6) en vrachtwagens en bussen (Euro VI) aparte emissiestandaarden kenden, wordt vervangen door één systeem, namelijk Euro 7. Het voorstel van de Commissie moet allereerst de werking van de interne markt verbeteren, door adequate, kosteneffectieve en toekomstbestendige regels voor voertuigenemissies vast te stellen. Daarnaast hoopt de Commissie met dit voorstel de luchtkwaliteit in de EU significant te verbeteren, door de uitstoot van verontreinigende stoffen als gevolg van wegvervoer te verminderen. De nieuwe regels zijn brandstof- en technologieneutraal, dus van toepassing op alle motorvoertuigen, ongeacht het type brandstof, zoals benzine, diesel, alternatieve brandstof of elektriciteit en ongeacht de technologie, zoals een hybride, plug-in of verbrandingsmotor.

Ten eerste richten de bepalingen zich op de uitstoot van motorvoertuigen. Zo wil de Commissie de emissies van luchtverontreinigende stoffen van alle nieuwe voertuigen beter onder controle krijgen, door de emissietests uit te breiden, bijvoorbeeld naar ritten in temperaturen van boven de 45 graden Celsius of voor korte ritten. Verder worden de limieten voor de uitstoot van vervuilende stoffen door vrachtwagens en bussen aangescherpt. Ook worden er grenswaarden gesteld voor eerder verontreinigende stoffen die eerder niet werden gereguleerd, zoals distikstofoxide door zware voertuigen. Naast de uitstoot van uitlaten, zullen de Euro 7-normen ook de uitstoot van de remmen en de banden reguleren. Dit geldt voor alle motorvoertuigen.

Ten tweede moeten voertuigen toekomstbestendiger worden. Zo wil de Commissie dat nieuwe auto’s langer schoon blijven. Dit houdt een verdubbeling van de duurzaamheidsvereisten in ten opzichte van de Euro 6/VI-regels. Verder zal de Commissie de uitrol van elektrische voertuigen meer gaan ondersteunen. Er komen nieuwe regels voor de duurzaamheid van batterijen in elektrische auto’s en bestelwagens, waardoor batterijen minder snel vervangen hoeven te worden. Dit vermindert niet alleen de vraag van consumenten, maar ook de behoefte aan nieuwe, kritieke grondstoffen die in deze batterijen worden verwerkt.

Als laatste stelt de Commissie voor om het gebruik van digitale mogelijkheden te optimaliseren. Zo kan er niet meer gesjoemeld worden met voertuigen, om de emissies lager te laten uitvallen dan werkelijk het geval is. Dit wordt mogelijk gemaakt door sensoren in het voertuig zelf die de emissies gedurende de hele levensduur van het voertuig meten.

Luchtkwaliteit

Onlangs presenteerde de Commissie de herziening van de Richtlijn voor EU-luchtkwaliteitsnormen. De monitoring van de luchtkwaliteit, de modellering en verbeterde luchtkwaliteitsplannen worden met het voorstel aangescherpt. De Commissie stelt tussentijdse EU-luchtkwaliteitsnormen voor 2030 voor, om zo uiteindelijk in 2050 nulverontreiniging voor lucht te bereiken. Het onlangs gepresenteerde voorstel voor nieuwe Euro 7-normen, is in lijn met deze herziening.

Luchtkwaliteit raakt aan de taken van decentrale overheden. Het Rijk, de provincies en de gemeenten streven er in het Schone Lucht Akkoord naar om in 2030 te voldoen aan de advieswaarden die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 2005 heeft gesteld voor luchtkwaliteit omtrent fijnstof en stikstofdioxide. Decentrale overheden pleiten voor een ambitieus Europees bronbeleid om de emissies in Nederland en in het buitenland te laten dalen, omdat ongeveer de helft van de Nederlandse gezondheidseffecten door luchtverontreiniging veroorzaakt wordt door buitenlandse uitstoot. Verder raakt het Euro 7-voorstel aan het provinciaal beleid omtrent schoon openbaar busvervoer en het vergunnen van provinciale bedrijven.  

Bij vragen kunt u contact opnemen met de HNP-vertegenwoordiger van uw provincie of met Joanne Swets (swets@nl-prov.eu), de HNP-dossierhouder voor Duurzame en Gezonde Leefomgeving.

Consultatie

De Europese Commissie heeft tevens een consultatie geopend over het Euro 7-voorstel. Bedrijven, (mede)overheden, organisaties en burgers kunnen daarmee hun feedback geven op de gepresenteerde plannen. De ontvangen feedback wordt gebundeld en aangeboden bij het Europees Parlement en de Raad van Ministers. Deze kunnen het voorstel goedkeuren of amenderen.

U kunt tot en met 16 januari 2023 op de raadpleging reageren, via deze website van de Commissie.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Commissie stelt nieuwe Euro 7-normen voor om uitstoot van verontreinigende stoffen door voertuigen te verminderen en luchtkwaliteit te verbeteren – Europese Commissie

Europese emissienormen voor voertuigen – Euro 7 voor auto’s, bestelwagens, vrachtwagens en bussen – Europese Commissie

Meer informatie:

Nulvervuilingspakket: luchtkwaliteit moet drastisch omhoog – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts