Provincie Drenthe creëert inzicht in toestand oppervlaktewater met speciaal dashboard

 In Duurzame & Gezonde Leefomgeving

Wat is de toestand van ons oppervlaktewater? En van welke parameters hangt dit af? Om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van het Drentse oppervlaktewater in relatie tot de Europese kwaliteitseisen, liet de provincie Drenthe een online dashboard ontwikkelen. Wat levert dit op?

Kwaliteit oppervlaktewater

Hoe weten wij als provincie of we aan de Europese kwaliteitseisen voor oppervlaktewater voldoen? Deze vraag stelde Hans Kuipers, gedeputeerde van de provincie Drenthe en bestuurder van het Informatiehuis Water, zich. Hij nam vervolgens het initiatief tot de ontwikkeling van een online dashboard, dat de algehele toestand van de oppervlaktewaterlichamen laat zien, evenals die van onderliggende parameters. Hiermee hoopt de provincie effectiever in te kunnen spelen op de vereisten die de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt aan de kwaliteit van oppervlaktewater.

Om aan de Europese normen te voldoen, definieert de EU een tal van parameters die de waterkwaliteit meten. Echter, hierbij is het slechtste resultaat leidend in het eindoordeel. Tegenover Informatiehuis Water, vertelt Kuipers in een interview op hun website: “Dus als bijvoorbeeld ergens alleen een bepaald visje nog niet voldoende voorkomt, dan wordt daar de hele waterkwaliteit als onvoldoende bestempeld. Ik worstelde daarmee. Want ja, het is een feit dat het niet goed gaat met de waterkwaliteit in Nederland. Maar we werken allemaal keihard aan de Kaderrichtlijn Water en al onze inspanningen hebben wel zin! Dat maak je niet op uit de Europese manier van rapporteren. Ik zocht een manier waarmee we die voortgang inzichtelijk maken.”

Het KRW Dashboard Drenthe haalt informatie uit het landelijke Waterkwaliteitsportaal over de toestand van het oppervlaktewater en laadt deze informatie in een kaartviewer, waar alle oppervlaktewaterlichamen van de provincie in staan. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen de biologische en de chemische kwaliteit, de toestand van het water in een bepaald jaar en de voortgang over het verloop van tijd.

Nulvervuiling water

Op 26 oktober 2022 heeft de Europese Commissie drie voorstellen gedaan voor een schonere lucht en schoner water, essentieel voor de gezondheid van mens en de natuur. De drie nieuwe voorstellen bestaan uit strengere regels voor verontreinigende stoffen in de lucht, voor het oppervlakte- en grondwater en voor de behandeling van stedelijk afvalwater. 

Het voorstel voor grond- en oppervlaktewater wijzigt drie bestaande Europese richtlijnen: de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Grondwaterrichtlijn en de Richtlijn milieukwaliteitsnormen. Ze worden aangescherpt om de waterkwaliteit te verbeteren en de aanwezigheid van schadelijke stoffen te verminderen. Zo wil de Commissie met de herziening van de KRW lidstaten verplichten tot betere internationale samenwerking. Ook moeten lidstaten ruimtelijke gegevens beschikbaar stellen voor het publiek, onder meer over de faciliteiten voor de monitoring van het milieu.

Waterkwaliteit raakt aan de taken van decentrale overheden, die mede verantwoording dragen voor de monitoring en rapportering over de toestand van het water.

Informatiehuis Water

Het Informatiehuis Water is een samenwerkingsprogramma van de waterbeheerders van Nederland: de waterschappen, de provincies en Rijkswaterstaat. Zij staan centraal bij het beschikbaar stellen en uitwisselen van waterinformatie, onder meer door de verzameling van waterdata.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Gedetailleerd inzicht in toestand oppervlaktewater met KRW Dashboard Drenthe – Informatiehuis Water

KRW Dashboard Drenthe – Provincie Drenthe

Meer informatie:

Raadplegingen nulvervuilingspakket: water- en luchtkwaliteit – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts