Raadplegingen nulvervuilingspakket: water- en luchtkwaliteit

 In Duurzame & Gezonde Leefomgeving

De Europese Commissie heeft drie raadplegingen geopend over de voorstellen uit het nulvervuilingspakket voor strengere Europese normen rondom de luchtkwaliteit, het stedelijk afvalwater en het grond- en oppervlaktewater. U kunt tot en met 2 januari 2023 reageren.

Luchtkwaliteit

De Europese Commissie vraagt om uw input om de luchtkwaliteit drastisch te verhogen en heeft daarom een raadpleging geopend. De Commissie heeft de Europese luchtkwaliteitsnormen herzien en stelt voor de monitoring van de luchtkwaliteit, de modellering en de luchtkwaliteitsplannen aan te scherpen. De Commissie heeft tussentijdse EU-luchtkwaliteitsnormen voor 2030 voorgesteld, om zo uiteindelijk in 2050 nulverontreiniging voor lucht te bereiken. Europese, nationale en decentrale autoriteiten bepalen welke maatregelen zij nemen om aan de luchtkwaliteitsnormen te voldoen. 

Luchtkwaliteit raakt aan de taken van decentrale overheden, die mede verantwoording dragen voor de monitoring en rapportering over de toestand van de lucht. Daarom worden decentrale overheden opgeroepen te reageren op de raadpleging.

U kunt via deze website reageren op de raadpleging. De raadpleging loopt tot en met 2 januari 2023.

Oppervlakte- en grondwater

De Commissie vraagt uw mening over het voorstel voor grond- en oppervlaktewater. Deze wijzigt drie bestaande Europese richtlijnen: de Kaderrichtlijn Water (KRW), de Grondwaterrichtlijn en de Richtlijn milieukwaliteitsnormen. Ze worden aangescherpt om de waterkwaliteit te verbeteren en de aanwezigheid van schadelijke stoffen te verminderen. Het plan van de Commissie voegt in totaal 25 stoffen, die schadelijk zijn voor mens en milieu, toe aan de prioritaire stoffenlijst voor grond- en oppervlaktewater en actualiseert daarbij de bijbehorende kwaliteitsnormen.

Waterkwaliteit raakt aan de taken van decentrale overheden, die mede verantwoording dragen voor de monitoring en rapportering over de toestand van het water. Daarom worden decentrale overheden opgeroepen te reageren op de raadpleging.

U kunt via deze website reageren op de raadpleging. De raadpleging loopt tot en met 2 januari 2023.

Stedelijk afvalwater

De Commissie heeft nieuwe regels vastgelegd voor de inzameling en zuivering van stedelijk afvalwater en heeft hiertoe een raadpleging geopend. Het voorstel wil onder meer voor 2040 de afvalwatersector energieneutraal maken. Daarnaast moet de kwaliteit van zuiveringsslib, het restant na het zuiveren, worden verbeterd, zodat dit hergebruikt kan worden. Een andere maatregel is dat er een verplichting komt om nutriënten uit afvalwater te halen. Verder zal er meer controle plaatsvinden op virussen die zich in het afvalwater bevinden.

De inzameling en zuivering van stedelijk afvalwater zijn taken van respectievelijk de gemeenten en de waterschappen. Daarmee raakt het nieuwe voorstel direct aan de decentrale competenties. Daarom worden decentrale overheden opgeroepen te reageren op de raadpleging.

U kunt via deze website reageren op de raadpleging. De raadpleging loopt tot en met 2 januari 2023.

Nulvervuilingspakket

Op 26 oktober 2022 heeft de Europese Commissie drie voorstellen gedaan voor een schonere lucht en schoner water, essentieel voor de gezondheid van mens en de natuur. De drie nieuwe voorstellen bestaan uit strengere regels voor verontreinigende stoffen in de lucht, voor het oppervlakte- en grondwater en voor de behandeling van stedelijk afvalwater. Het nulvervuilingspakket is de uitwerking van de nulvervuilingsambitie van de Europese Green Deal, bedoeld om de afstemming van Europees beleid met de aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aan te scherpen, de rechtszekerheid van het wetgevingskader rondom milieu te versterken en de monitoring en modellering van de toestand van het milieu te verbeteren. Uiteindelijk moet Europa zo in 2050 de verontreiniging van het milieu naar nul terugdringen, in lijn met de Green Deal om Europa tot eerste klimaatneutrale continent te maken.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Luchtkwaliteit – herziening van de EU-regels – Europese Commissie

Waterverontreiniging – EU-regels voor de behandeling van stedelijk afvalwater (update) – Europese Commissie

Geïntegreerd waterbeheer – herziene lijsten van stoffen die oppervlakte- en grondwater verontreinigen – Europese Commissie

Meer informatie:

Nulvervuilingspakket: luchtkwaliteit moet drastisch omhoog – Huis van de Nederlandse Provincies

Nulvervuilingspakket: voorstel nieuwe richtlijn stedelijk afvalwater – Kenniscentrum Europa Decentraal

Nieuwe EU-regels voor waterverontreiniging in het nulvervuilingspakket – Kenniscentrum Europa Decentraal


Recent Posts