Raadpleging: de vervuiler betaalt

 In Duurzame & Gezonde Leefomgeving

Hoe goed wordt het beginsel “de vervuiler betaalt” toegepast op milieugebied in de praktijk? De Europese Commissie wil evalueren hoe goed dit beginsel wordt toegepast in de EU en of beleidsmaatregelen een impact hebben. U kunt tot en met 9 december 2022 reageren op deze raadpleging.

Raadpleging

De Europese Commissie vraagt uw input om te bepalen hoe goed het beginsel “de vervuiler betaalt” wordt toegepast in de praktijk op het gebied van het milieu. Het beginsel houdt in dat de vervuiler betaalt voor maatregelen om verontreiniging te voorkomen, te bestrijden en te verhelpen, en dat de vervuiler betaalt voor de kosten van verontreiniging voor de samenleving. Het beginsel is vastgelegd in de Europese Verdragen. De Commissie wil met deze evaluatie nagaan hoe goed dit beginsel wordt toegepast in de praktijk. In 2024 komt de Commissie met aanbevelingen hoe dit beginsel beter kan worden toegepast.

De raadpleging is open voor burgers, bedrijven, organisaties en overheden. Decentrale overheden zijn verantwoordelijk voor de monitoring en rapportering over de toestand van het milieu, zoals de luchtkwaliteit en de grondwaterkwantiteit en -kwaliteit. Zo zou een evaluatie van het “vervuiler betaalt”-beginsel een positieve bijdrage kunnen leveren aan de deadline van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2027. Daarom worden decentrale overheden opgeroepen te reageren op de raadpleging.

U kunt via deze website reageren op de raadpleging. De raadpleging loopt tot en met 9 december 2022.

Milieu

De EU streeft in haar milieubeleid naar een hoog niveau van bescherming, rekening houdend met de uiteenlopende situaties in de verschillende regio’s van de EU. Haar beleid berust daarom op het voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief handelen, het beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron dienen te worden bestreden en het beginsel dat de vervuiler betaalt.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Beginsel dat de vervuiler betaalt — geschiktheidscontrole van de toepassing ervan op het milieu – Europese Commissie

Meer informatie:

Nulvervuilingspakket: luchtkwaliteit moet drastisch omhoog – Huis van de Nederlandse Provincies

Nieuwe EU-regels voor waterverontreiniging in het nulvervuilingspakket – Huis van de Nederlandse Provincies

Provincie Drenthe creëert inzicht in toestand oppervlaktewater met speciaal dashboard – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts