Raadsakkoord bereikt over wijziging wet industriële emissies

 In Duurzame & Gezonde Leefomgeving, Regionale Economie

De Raad van de EU heeft een akkoord bereikt over het voorstel voor de herziening van de Richtlijn Industriële Emissies. De Raad wil dat industriële installaties en intensieve veehouderijen hun uitstoot van schadelijke stoffen aanzienlijk verminderen en hun afvallozing beperken.

Industriële emissies

De Europese milieuministers hebben in de Raad van de EU een akkoord bereikt inzake de Richtlijn Industriële Emissies. Het gaat hierbij om wijzigingen op de door de Europese Commissie voorgestelde herziening van de Richtlijn Industriële Emissies, die effect hebben op industriële installaties en intensieve veehouderijen. De Richtlijn reguleert industriële activiteit en vermindert het storten van afval, om zo verontreiniging in te dammen.

De wijzigingen van de Raad hebben invloed op een aantal zaken. Zo moeten industrieën en veehouderijen in mindere mate schadelijke stoffen uitstoten, in zowel lucht als water. Het gaat hierbij onder meer om stikstofoxide, ammoniak en methaan. De Raad wil het toepassingsgebied uitbreiden tot meer intensieve veehouderijen, te beginnen bij de grootste landbouwbedrijven, van meer dan 350 grootvee-eenheden (GVE) voor varkens en runderen, 280 GVE voor pluimveebedrijven en 350 GVE voor gemengde industrieën. Ook mijnbouwactiviteiten moeten onder de nieuwe richtlijn gaan vallen, aldus de ministers. Alleen in geval van een noodsituatie die het terugdringen van de energievoorziening of tekortkoming aan cruciale stoffen als gevolg heeft, mag van de richtlijn afgeweken worden.

Enerzijds zorgen de nieuwe regels ervoor dat bepaalde boerderijen en installaties met nieuwe vergunningen moeten opereren, waarbij hun uitstoot vermindert. Anderzijds moet het verlenen van vergunningen effectiever worden en moeten de administratieve lasten worden verlicht. Hiernaast is het ook de bedoeling dat er meer transparantie vanuit industrieën komt over industriële emissies en ze zich, met behulp van Europese steun, inzetten voor innovatieve oplossingen op het gebied van industrie en milieu. De herziening van de richtlijn moet uiteindelijk bijdragen aan het verminderen van de gezondheidsschade voor Europese burgers.

Aangezien het akkoord een wijziging van een richtlijn betreft, mogen lidstaten zelf bepalen hoe ze de richtlijn uitwerken in nationale wetgeving. Voor decentrale overheden betekent deze verandering dat ze andere regels moeten toepassen bij het toekennen van vergunningen voor bepaalde industriële installaties en grote boerderijen. Wanneer het Europees Parlement een standpunt heeft ingenomen, starten ze samen met de Raad de onderhandelingen. Als ze tot een overeenkomst komen, wordt de richtlijn officieel aangenomen.

Europese industrie

Industriële emissies zijn bepaalde stoffen die de water, lucht en bodem vervuilen. Schattingen uit 2017 melden dat de kosten van de uitstoot van industriële gassen van 277 tot 433 miljard kunnen oplopen. Om dit tegen te gaan, stelde de EU in 2010 de RIE- richtlijn op, om de gezondheid van mens en natuur te verbeteren.

De Europese industrie moet een vergroening- en verduurzamingsslag maken, aldus de Commissie, waarbij we ons strategisch belang niet uit het oog mogen verliezen. De wijziging van de RIE-richtlijn is hier niet het enige voorbeeld van. Zo presenteerde de Commissie onlangs het Green Deal Industrial Plan (GDIP). Dit nieuwe Green Deal-plan voor de industrie dient enerzijds om de duurzame transitie te versnellen en is anderzijds bedoeld om de eigen industrie en de productie van groene technologieën op te schalen. Hieronder vallen onder meer de nieuwe wetten klimaatneutrale industrie en kritieke grondstoffen, waarbij strategische belangen samengaan met klimaat- en milieudoelstellingen.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Madelief Post, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Raad akkoord over wijziging richtlijn industriële emissies – Raad van de Europese Unie

Meer informatie:

Europese Commissie stelt herziening Richtlijn Industriële Emissies voor – Kenniscentrum Europa Decentraal

Industriële emissies – Europese Raad

Een sterke, industriële concurrentiepositie: Commissie presenteert “Green Deal Industrial Plan” – Huis van de Nederlandse Provincies

Europese Commissie publiceert plannen om groene industrie te stimuleren – Kenniscentrum Europa Decentraal

Nieuwe wet kritieke grondstoffen – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts