Strengere CO2-doelstellingen voor vrachtwagens en andere zware voertuigen

 In Duurzame & Gezonde Leefomgeving, Klimaat & Energie, Mobiliteit

Vrachtwagens, stadsbussen, touringcars en aanhangwagens moeten vanaf 2030 verplicht minder CO2 uitstoten dan aanvankelijk besloten. De Europese Commissie heeft strengere emissiedoelstellingen voor zware voertuigen vanaf het jaar 2030 gepubliceerd.

Emissiereductie

Vanaf 2030 komen er strengere eisen voor de emissiereductie van zware voertuigen. Sinds 2019 moeten zware vrachtwagens, stadsbussen, zware touringcars en aanhangwagens in 2030 een emissiereductie van 30% hebben bereikt. Echter, de Europese Commissie heeft deze Verordening herzien en wil de emissiereductie omhoog brengen naar 45% vanaf 2030, ten opzichte van 2019. Dit wordt gevolgd door 65% vanaf 2035 en 90% vanaf 2040. Om de luchtkwaliteit in steden zo snel mogelijk te verbeteren, stelt de Commissie tevens voor om alle nieuwe stadsbussen tegen 2030 emissievrij te maken.

Deze nieuwe doelstellingen voor de lange termijn moeten zekerheid creëren voor EU-investeringen in innovatieve, emissievrije technologieën en de uitrol van oplaad- en tankinfrastructuur verder stimuleren. Fabrikanten mogen zelf beslissen met welke technologieën zij de doelstellingen bereiken, zoals elektrificatie of waterstofcellen. Met het oog op de reeds bestaande netcongestieproblematiek, moet hierop worden geanticipeerd door (decentrale) overheden.   

Enkele zware bedrijfsvoertuigen krijgen een vrijstelling van de nieuwe doelstellingen, zoals voortuigen voor de mijn-, land- en bosbouw, voertuigen voor strijdkrachten, voertuigen voor de brandweer of dringende medische hulpverlening en werkvoertuigen, zoals vuilniswagens.

Luchtkwaliteit

Zware voertuigen vertegenwoordigen slechts 2% van het Europese wagenpark, maar zijn goed voor 25% van de uitstoot door Europees wegvervoer en zelfs 6% van de totale broeikasgasemissies in de EU. Zware voertuigen hebben een grote impact op de luchtkwaliteit en de volksgezondheid. Eind 2022 kwam de Commissie al met nieuwe emissiestandaarden voor auto’s, bestelwagens, vrachtwagens en bussen. Het huidige voorstel bouwt hier op voort.

Luchtkwaliteit raakt aan de taken van decentrale overheden. Het Rijk, de provincies en de gemeenten streven er in het Schone Lucht Akkoord naar om in 2030 te voldoen aan de advieswaarden die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 2005 heeft gesteld omtrent fijnstof en stikstofdioxide. Decentrale overheden pleiten voor een ambitieus Europees bronbeleid om de emissies in Nederland en in het buitenland te laten dalen, omdat ongeveer de helft van de Nederlandse gezondheidseffecten door luchtverontreiniging veroorzaakt wordt door buitenlandse uitstoot. Verder raakt het voorstel aan het provinciaal beleid omtrent schoon openbaar busvervoer en het vergunnen van provinciale bedrijven.  

Raadpleging

De Europese Commissie heeft met de publicatie van de herziening ook een raadpleging geopend over het voorstel. U kunt input leveren op de herziene verordening via deze website. De raadpleging loopt tot en met 17 april 2023.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Europese Green Deal: Commissie presenteert doelstellingen voor het emissievrij maken van nieuwe bussen tegen 2030 en een emissiereductie voor nieuwe vrachtwagens van 90 % tegen 2040 – Europese Commissie

Vermindering van koolstofemissies – herziening van emissienormen voor zware bedrijfsvoertuigen – Europese Commissie

Meer informatie:

Nieuwe Europese emissiestandaarden voor voertuigen – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts