Onderzoek naar de Europeanisering van Nederlandse gemeenten en provincies

 In Geen onderdeel van een categorie

Het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) laten in 2022 samen een groot onderzoek uitvoeren naar de Europeanisering van alle gemeenten en provincies. U kunt nu uw input leveren en bijdragen aan dit onderzoek.

Aanleiding onderzoek

Het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) laat samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een onderzoek uitvoeren naar de Europeanisering van alle Nederlandse gemeenten en provincies. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit Utrecht. Op dit moment ontbreekt het aan een actueel en representatief beeld van de manier waarop alle Nederlandse gemeenten en provincies inspelen op de Europese Unie in al haar facetten. Provincies en gemeenten zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de uitvoering en naleving van EU-beleid. Daarnaast bieden Europese belangenbehartiging, kennisdeling en Europese subsidies op Europees niveau allerlei kansen voor ontwikkelingen in provincies en gemeenten. Daarom is het nodig om te weten welke knelpunten decentrale overheden daarbij ervaren, intern en in relatie tot andere overheden, organisaties en netwerken in Nederland en daarbuiten.

Opzet onderzoek

Het is belangrijk om de behoeften, belangen en problemen van decentrale overheden te onderzoeken en te identificeren, zodat hiervoor dienstverlening kan worden ontwikkeld en decentrale overheden optimaal van de kansen die Europa biedt gebruik kunnen maken. Het onderzoek betreft een nulmeting waarbij de uitkomsten van het onderzoek kunnen worden gebruikt om de behoeften van gemeenten en provincies te verduidelijken en de dienstverlening van VNG en HNP daar op af te stemmen. De resultaten worden gebruikt om een toolkit Europeanisering te ontwikkelen voor decentrale overheden.

Meedoen?

Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen: een enquête onder alle gemeenten en provincies; een aantal casestudies en gesprekken met een verschillende focusgroepen. Om deze input te vergaren, is er een vragenlijst opgesteld voor de gemeenten en een vragenlijst voor de provincies. De vragenlijsten richten zich op de volgende onderdelen:

  1. Europese wet- en regelgeving
  2. Fondsen en subsidies 
  3. Samenwerken, netwerken en partnerschappen
  4. Belangenbehartiging
  5. Lokale/Regionale economie en de Europese interne markt
  6. Europa in de gemeentelijke/provinciale organisatie
  7. Welke ondersteuning is gewenst van VNG, IPO/HNP en anderen?

Van elke gemeente en provincie wordt gevraagd om eenmaal de vragenlijst in te vullen. Voor de provincies wordt er hiervoor nadrukkelijk een beroep gedaan op de EU-coördinatoren in de provinciehuizen. Zij ontvangen de vragenlijst op 1 februari 2022. De vragenlijst voor de gemeenten wordt eveneens op 1 februari 2022 naar de gemeentesecretarissen gestuurd. Bent u werkzaam bij een gemeente en wilt u meedoen aan het onderzoek? Benader dan uw gemeentesecretaris! De deadline voor het invullen van de vragenlijst is gesteld op 4 maart 2022.

Praktische informatie

Voor nadere informatie naar het onderzoek met betrekking tot de provincies, kunt u contact opnemen met Alexander van den Bosch en Machteld van Dijk. Met betrekking tot de gemeenten kunt u contact opnemen met Simone Goedings (simone.goedings@vng.nl). De presentatie van het onderzoek gebeurt aan de hand van een rapport. Bij interesse kunt u een kopie van dit rapport ontvangen. U kunt hiervoor een email sturen naar hnp@nl-prov.eu (provincies) of europa@vng.nl (gemeenten).

Door:

Alexander van den Bosch, Huis van de Nederlandse Provincies

Machteld van Dijk, Huis van de Nederlandse Provincies

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Vragenlijst provincies: De Europese dimensie van het provinciale bestuur  – Huis van de Nederlandse Provincies

Vragenlijst gemeenten: De Europese dimensie van het lokaal bestuur – Vereniging van Nederlandse Gemeenten


Recent Posts