Raadpleging: het “de vervuiler betaalt”-beginsel

 In Duurzame & Gezonde Leefomgeving

Hoe goed wordt het beginsel “de vervuiler betaalt” toegepast inzake milieubeleid en wet- en regelgeving? De Europese Commissie evalueert of de beleidsmaatregelen die dit beginsel hanteren de beoogde impact hebben. U kunt tot en met 4 augustus 2023 reageren op deze raadpleging.

Raadpleging

De Europese Commissie vraagt om uw mening en ervaringen om te bepalen hoe het “de vervuiler betaalt”-beginsel rondom milieubeleid in de EU wordt toegepast in de praktijk. Het beginsel – dat vastligt in de Europese Verdragen – bepaalt dat degenen die het milieu verontreinigen, moeten betalen voor de maatregelen die deze verontreiniging voorkomen, bestrijden en verhelpen.  In 2024 komt de Commissie met aanbevelingen hoe dit beginsel beter kan worden toegepast in de praktijk. De huidige raadpleging vormt een van de twee consultaties die de Commissie uitzet om ervaringen en best practices op te halen, waarvan de eerste in het najaar van 2022 open stond.

Iedereen kan op de raadpleging reageren. Voor decentrale overheden is het relevant dit te doen, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor de monitoring en rapportering over de toestand van het milieu, zoals luchtkwaliteit en grondwaterkwantiteit en -kwaliteit. Daarmee kan een evaluatie over de toepassing van het “de vervuiler betaalt”-beginsel impact hebben op de Kaderrichtlijn Water (KRW). Decentrale overheden worden daarom aangespoord te reageren.

U kunt via deze website reageren op de raadpleging. Deze loopt tot en met 4 augustus 2023.

Milieu

De EU streeft in haar milieubeleid naar een hoog niveau van bescherming, rekening houdend met de uiteenlopende situaties in de verschillende regio’s van de EU. Haar beleid berust daarom op het voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief handelen, het beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron dienen te worden bestreden en het beginsel dat de vervuiler betaalt.

Door:

Femke Boersma, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Beginsel dat de vervuiler betaalt — geschiktheidscontrole van de toepassing ervan op het milieu – Europese Commissie

Meer informatie:

Nulvervuilingspakket: luchtkwaliteit moet drastisch omhoog – Huis van de Nederlandse Provincies

Nieuwe EU-regels voor waterverontreiniging in het nulvervuilingspakket – Huis van de Nederlandse Provincies

Provincie Drenthe creëert inzicht in toestand oppervlaktewater met speciaal dashboard – Huis van de Nederlandse Provincies


Recent Posts